15. Isten megújítja szövetségét Ábrahámmal

,

Üzenet – Téma:

* Az Istenbe vetett bizalom nem szégyenül meg.
* Izmael születése után még 13 év telt el, míg megemlékezett az Úr Abrámmal kötött szövetsé­géről. Ekkor újra megújította a szövetséget, és minden ígéretét.

Előzmények:

Száraj és Abrám nem tudott tovább várni. Hogy gyermekük szülessen, emberileg lehetetlennek tűnt. Maguk akartak hát cselekedni, emberi megoldást választottak. Száraj szolgálóját, Hágárt adta Abrámnak, akitől megszületett ugyan Izmael, tette mégis békétlenség forrásává vált.

Történet:

Abrám 99 éves volt, amikor megjelent neki az Úr: „a Mindenható Isten”*. Újra szólt az Úr! Abrámban feléledt a remény, s egyben a félelem. Mert a név most másképpen hangzott. A mindenhatóság eleve hatalmas ígéret. Vajon mit rejt? „Járj énelőttem, és légy feddhetetlen!”* Feddhetetlen az, akiben nincs fogyatkozás. Abrámnak tehát meg kellett tartania Istennel kötött szövetségét. Semmi oka sem volt, hogy ne bízzék Istenben. Az Úr és Abrám közti szövetség alapja Istennek Abrám és utódai iránti szeretete. Abrám erre mindig számíthatott, és hívő örömmel várhatta Isten ígéretének beteljesedését.

Az Úr most egészen különleges módon akarta megerősíteni Abrámmal való szövetségét. De előbb az Abrám számára legfontosabbat mondta meg: „Nagyon megszaporítom utódaidat.”

Ennek az ígéretnek a hallatára Abrám leborult az Úr előtt. Ezzel mutatta meg hódolatát és háláját.

Isten újból megerősítette ígéretét: „Ez lesz az én szövetségem veled: Sok nép atyja* leszel!” Az Úr most Abrám nevét is megváltoztatta*. Ezután Ábrahámnak hívják. Ez az első jele Isten megújított ígéretének: valóban meg fog történni, amit Ő neki megígért.

Isten ki is terjesztette ígéretét: Megígérte Ábrahámnak, hogy nagyon megszaporítja utódait, népeket támaszt belőle, és királyok származnak tőle! S mindezt akkor, amikor még csak egy fia van, Izmael…

Akkor elhangzott Isten ajkáról Isten szövetségének mindent magába foglaló beszéde: „Szövetségre lépek veled, sőt utódaiddal is, örök szövetségre minden nemzedékükkel. Mert Istened leszek, és utódaidnak is”. Örök szövetségre, mely felbonthatatlan. Ezzel ígérte meg Isten Ábrahám természetes és lelki utódainak az Üdvözítőt, egyházának Királyát.

Azt is megígérte az Úr Ábrahámnak, hogy neki és utódainak adja Kánaán egész földjét örök birtokul, ahol most jövevény. Biztosította Ábrahámot, hogy népének Istene lesz. De ez a szövetség az embertől is kíván valamit…

A szövetséget, melyet az Úr Ábrahámmal és utódaival köt, neki és utódainak örökké meg kell tartani! E szövetség jeléül a körülmetélkedést* rendelte az Úr.

Ezentúl az Ábrahám családjából és utódai közül való fiúgyermekeket nyolc napos korukban körül kell metélni. Kötelező ez a rabszolgákra és a rabszolgák fiúgyermekeire is.

A körülmetélkedés az örökké tartó szövetség jele, ami ismét Krisztusra mutat, aki egyháza bűneiért hasonlóképpen szenvedett. Az Úr szigorúan vette szövetsége e jelének megtartását. Aki nem metéltette magát körül, azt száműzték Isten népének közösségéből, mivel megszegte Isten szövetségét.

Szárajt ezentúl Sárának fogják hívni. Ez is Isten ígéretének újbóli megerősítését jelenti: Ábrahám feleségét most „fejedelemasszonynak” nevezik, míg korábban „fejedelmi nő”-nek hívták. Ebből világosan kitűnik, hogy Sára egy nép ősanyjává lesz. „Megáldom őt”, mondta az Úr nagyon határozottan, „sőt fiút adok tőle neked; megáldom őt, és népek támadnak belőle, népek királyai származnak tőle.” Ez már túl sok volt Ábrahám számára. Annyira csodálkozott és örült, amikor ezt az ígéretet hallotta, hogy nevetve borul arcra. Hogy lehet az: lehet-e egy száz éves férfinak és egy kilencven éves asszonynak saját gyermeke?

Most Izmaelre, a fiára gondolt. Nem hitetlenségből mondta: „Bárcsak Izmael életét oltalmaz­nád!” Arra célozhatott ezzel, hogy ha neki és Sárának lesz fia, akkor Izmael háttérbe szorul. Remélte, hogy Isten Izmaelt is meg fogja áldani.

Az Úr azonban folytatta ígéretét: „Nem! Sára, a feleséged szül neked fiút, akit Izsáknak* fogsz nevezni. Szövetségre lépek vele is, örök szövetségre, meg utódaival is.”

De az Úr meghallgatta Ábrahámnak Izmaelért való könyörgését is: „Megáldom őt, és nagyon megszaporítom‚ s megsokasítom utódait. Tizenkét fejedelmet fog nemzeni, és nagy néppé teszem.” Az Úr azonban hangsúlyozta, hogy az Ábrahámmal és utódaival való szövetség csak Ábrahám és Sára fiára érvényes, és nem Izmaelre: „De szövetségre csak Izsákkal lépek, akit Sára egy esztendő múlva szül neked.” Az ígéret beteljesedése most már annyira közeli, hogy az Úr annak idejét is megmondja! Sára egy éven belül anya lesz. Az Isten és Ábrahám közti beszélgetés ezzel véget ér. Azt olvassuk a Bibliában, hogy Isten eltávozott Ábrahámtól. Visszatért a mennybe.

Ábrahámnak családjából és házanépéből minden férfit körül kellett metélnie. Ezt azonnal el is kezdte. Izmael, aki tizenhárom éves, Ábrahám maga is, összes szolgája, s a szolgák közé tartozó idegenek szintén megkapták ugyanazon a napon a szövetség jelét. Ennek szó szerint és jelképesen is mély értelme van.

Jegyzetek:

Mindenható Isten – Héberül: ‘él saddaj. A kifejezés itt fordul elő először az Ószövetségben.

„Járj énelőttem, és légy feddhetetlen!” – Énókra vagy Nóéra gondolhatunk, akikről ugyanezt írta a Biblia (1Móz 5,24; 6,9 – 5. lecke). Aki Isten színe előtt jár, aki az Ő közelében él, és Őt szolgálja életével, az feddhetetlen.

„Sok nép atyja” – Vagy „sokaság atyja”: ez az Ábrahám név jelentése a „magasztos atya” (Abrám) helyett. Valóban sok nép atyja lett Ábrahám. Az arabok, zsidók, edomiak, keturiak atyja. De lelki értelemben is gondolhatunk a sok népre, hiszen Ábrahám a hívők atyja. Akik hisznek az Úrnak, ebben a lelki értelemben mind atyjuknak mondhatják Ábrahámot (lásd Gal 3,29).

Új név – Mindig valamilyen megbízatást jelent az ÓSZ-ben, ha az előző névből Isten egy új lehetőséget készít.

Körülmetélkedés – A hímvessző előbőrének körülmetszése és eltávolítása, mely a tisztaságot segíti elő. Ahogyan a test tisztává válik, úgy lesz tisztává a lélek Isten közelében. Tény, hogy a körülmetélkedés Ábrahám utódait megkülönböztette más népek között (még akkor is, ha a szokás nem volt ismeretlen az ókori keleti népek körében). A körülmetélés elrendelése, egyúttal első formája az Úr teljesen sajátos rituális és szimbolikus tiszteletének, amelyhez később hozzátartozott az áldozat is. Mindegyik Krisztus eljövetelére, vére omlására, országára mutat. A körülmetélést csak a férfiakon hajtották végre, ők a szövetség hordozói, de a nők is részesei voltak a szövetségnek. Atyjuk révén ugyanis ők is a szövetség részéhez tartoztak. A férfi a családfő.

Izsák – „Nevetés”, hiszen szülei mindketten nevettek, hihetetlennek tartva születését, és csodálva az ígéretet.

Énekek:

Református énekeskönyv: 105; 167; 274; 474
Jertek, énekeljünk: 129; 141; 160; 205:3; 243
Harangszó: 41; 43; 45; 52
Dicsérjétek az Urat!: 5; 27:1; 41:1; 53
Erőm és énekem az Úr: 21; 33:1; 46; 58

Megjegyzések:

Körülmetélés – keresztség – A szövetségi jel (jegy vagy pecsét) számunkra megváltozott az Úr Jézus által, aki mindkettőt magára vette.

A keresztséget a lányoknak és a nőknek is kiszolgáltatjuk (lásd Kol 2,11–12).

Királyok – Kérdezzük meg a gyermekektől, mely királyokat ismerik Ábrahám (vér szerinti) utódai közül! Ne felejtsék el, hogy az Úr Jézus közülük az utolsó és örökkévaló Király. Lásd a Mt 1-ben levő nemzetségi táblázatot is!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem / Földünk és környezetünk (Földrajz)

  • A szövetség iskolája. (**) A szövetségek jelentősége az ember, emberi közösségek életében. A szövetség feltételei és azok betartása. A szövetségi hűség. (** ***)
  • A zsidó történelem kezdetei: Az Ábrahámmal kötött szövetség jelentősége Izráel népe történetében. A körülmetélkedés szokása. (***)
  • A körülmetélkedés szokása és jelentése más népeknél az ókorban és ma. Felavatási szertartások a „primitív” népek körében szerte a világon. (***)
  • Rabszolgaság az ókorban. A rabszolgák élete a patriarchális család keretein belül. A rabszolgák helyzete az ókori Izráelben. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Közmondás értelmezése és alkalmazása. Az ismétlés szerepe a szóbeli tanulásban. (**)
  • Személynevek jelentése. Megbeszélés, önálló keresés szókönyvek segítségével. Személynevek írása. (**)
  • Névválasztás a név jelentése alapján. A választás szóbeli indoklása. Elbeszélő fogalmazás írása a név jelentéséhez kapcsolódóan. (**)
  • A sző, szövet, szövetség szavak kapcsolata és magyarázata. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

  • Szövés egyszerű kereten. Szőnyeg, ill. takarómodell készítése. (***)
  • Anyag- és funkcióvizsgálat: A fonál és a szövet teherbírása, használhatósága. (***)

Vázlat:

Abrám – ÁBRAHÁM (sok nép atyja)
Száraj – SÁRA (fejedelemasszony)
körülmetélés

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .