141.143. Háború Aháb és Benhadad között; Aháb csatája és halála

,

Üzenet – Téma:

* Az Úr kérés nélkül ment meg, szeretetből, amiért hálát, viszontszeretetet vár.
* Terveidhez az Úrtól kérj tanácsot!
* Hamis próféták elváltoztatják Isten igéjét.
* Isten az ítéleteit végrehajtja.

Előzmények:

Illés a Hóreb-hegyen találkozott az Úrral, majd elhívta Elizeust prófétává.

1. történet:

Benhadadnak, Arám királyának* a hatalma egyre nőtt, néhány kisebb fejedelemségen is uralkodott, s Izráelre fájt a foga. Harminckét királyt gyűjtött maga mellé – különböző arám törzsek vezetőit (sejkeket) – a seregeikkel. Harci szekerekkel vonultak Izráel ellen, s mikor körülzárták Samáriát, követeket küldött a városba, Ahábhoz: „Ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is enyémek!” (Ahábnak több felesége is volt Jezábel mellett, s összesen hetven fia; vö. 2Kir 10,1).

Aháb alattvalóhoz illő választ adott: „…tied vagyok én és mindenem.” A bálványok nem tudtak segíteni.

Benhadad követei újra megjelentek, s követelték Aháb tulajdonát. A palota kifosztásával fenyegették meg. Banhadad túl messzire ment…

Aháb nem akart dönteni egyedül, beavatta a véneket. Ők azt tanácsolták, hogy ne fogadja el a követelést. Ezért visszaküldte Benhadadhoz a követeket, még mindig alázatos szavakkal, de a követelést visszautasítva. Benhadad válasza gőgös és megalázó: Samáriának pora sem marad. Aháb erre már bátran felelt: „Aki kardot köt, ne kérkedjék úgy, mintha már lecsatolta volna!” (Vagyis ne igyon előre a medve bőrére.)

Benhadad és királyai királyi sátraikban vigadoztak, míg várták a választ. Bőven folyt a bor, Benhadad részegre itta magát. Amikor meghozták Aháb tiltakozását, kiadta a parancsot Samária megtámadására. Ekkor avatkozott közbe az Úr. Prófétát küldött Ahábhoz: „Látod ezt a nagy tömeget? Én ma a kezedbe adom ezt, és akkor megtudod, hogy én vagyok az ÚR!” – lesz szabadulás.

„Ki által?” – kérdezte Aháb.

„A tartományi vezérek katonái által.”

Aháb kétszázharminckét embert számolt meg. Samáriának pedig alig hétezer harcosa volt.

Déltájban hagyták el a várost (a szieszta, vagyis déli pihenő idején). A tartományi vezérek katonái haladtak elöl, rátámadtak egy-egy arámra, és megölték. Aháb hadinépe is így avatkozott bele a küzdelembe. Zavarodás támadt, Benhadad emberei menekülni kezdtek, ő maga is lóra kapva menekült, a lovasokkal együtt. Nagy vereséget mértek Arámra.

A győzelem után a próféta felhívta Aháb figyelmét, hogy készüljön fel Benhadad ismételt támadására.

Benhadad hazatérve, Damaszkuszban azt a tanácsot kapta, hogy váltsa le vezéreit, helytartókat nevezzen ki a helyükre, s szervezzen új sereget. A vereség okát abban látták, hogy Izráel Istene hegyi istenség, ezért majd síkságon kell támadniuk, ott biztosan erősebbek lesznek.

Egy év múlva Benhadad seregszemlét tartott, majd elindult Izráel ellen. Áféknál ütöttek tábort (Ásér területe, Genezáret tavától keletre). Szerencsére Aháb hallgatott a próféta szavára, seregét felkészítette, az mégis eltörpült Benhadadéhoz képest.

Ugyanaz a próféta kereste meg Ahábot, mint korábban: „Így szól az ÚR: Mivel azt mondták az arámok, hogy az ÚR a hegyek Istene, de a völgyeknek nem Istene, ezért ezt az egész nagy tömeget a kezedbe adom, és akkor megtudjátok, hogy én vagyok az ÚR (a szövetség Istene, az egyedül igaz Isten)!”

A hetedik napon aztán csatára került sor, nagy győzelemmel Izráel számára: egyetlen nap alatt levágtak százezer gyalogost. A megmaradt huszonhétezer ember Áfék városába menekült (valószínűleg Benhadad már elfoglalta azt), de a várfal rájuk szakadt. Kétségtelenül az Úr harcolt Izráelért!

Benhadad is a városba menekült, szobáról szobára bujkált. Szolgái akkor azt tanácsolták neki, zsákruhát öltve kérjenek kegyelmet Izráel királyától. Benhadad ezt meg is tette, ami láthatóan megérintette Ahábot. (Hízelgett a hiúságának.) „Hát él még?” – kérdezte. – „Testvérem ő”!* Fel sem merült benne, hogy e fontos dologban az Úrtól kérjen tanácsot, maga elé hozatta Benhadadot.

Benhadad előjött a városból, és Aháb megkegyelmezett neki. A szabad elvonulásról tárgyaltak: „Visszaadom azokat a városokat, amelyeket apám elvett a te apádtól (Omri)*, és rendezz be magadnak bazárutcákat Damaszkuszban*, amilyeneket az én apám rendezett be Samáriában!” Aháb elfogadta, és szövetséget kötve bocsátotta szabadon. (Melyik győztes köt szövetséget azzal, akit legyőzött?) Így Benhadad szerencsésen megúszta, s a kevés túlélővel visszatért hazájába.

Ahábot különös módon figyelmeztette egy próféta, ami elvette tőle a győzelem örömét: „Mivel kiengedted kezedből azt az embert, akit én kiirtásra szántam, életéért életeddel, népéért népeddel felelsz!” Három évvel később teljesedett ez be.

Aháb nem volt hálás az Úrnak, továbbra is vétkezett. A jezréeli Nábót szőlőjét – felesége közreműködésével – gyilkossággal ragadta el (lásd 142. lecke).

2. történet:

Az arám Benhadad és az izráeli Aháb három évig békében voltak, sőt az asszírok ellen szövetségben* álltak. Aháb akkor újabb győzelemmel szerette volna kiegészíteni addigi győzelmeit.

Jó ürügyet talált Benhadad ellen a gileádi Rámót* városában, amely még mindig arám kézen volt.

Közben Ahábhoz a júdai Jósáfát király jött látogatóba, aki istenfélő volt. Egy ideje békét kötöttek egymással, Jórám nevű fia feleségül vette Atalját*, Aháb és Jezábel lányát, aki ha lehet, még szörnyűbb volt, mint az anyja. A két király barátságában az egyetlen jó, hogy a két testvérnép békében élt. E baráti látogatás közben kérdezte meg Aháb Rámót-Gileád visszaszerzéséről Jósáfátot, aki vállalta a közös harcot, csak kérdezzék meg előbb az Urat. Aháb négyszáz prófétája mind bátorította őket a harcra. Jósáfát azonban nem elégedett meg ezzel: „Nincs itt az Úrnak több prófétája, akit megkérdezhetnénk?”* Kiderült, hogy van, de őt gyűlöli Aháb, mert sohasem prófétál neki jót, hanem csak rosszat.

Most is ez történt. Az utólag odahívatott Míkájehú* próféta Aháb felszólítására (másodszorra) igazat mondott: „Halld meg az ÚR igéjét! Láttam az URat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és balján*. És ezt mondta az ÚR: ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót-Gileádnál? Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. De előlépett egy lélek, megállt az ÚR előtt, és így szólt: Majd én rászedem őt! Az ÚR ezt kérdezte tőle: Hogyan? Az így felelt: Elmegyek és hazug lélek leszek minden próféta szájában. Az ÚR pedig így szólt: Így csakugyan rá tudod szedni. Menj és tégy így! Íme így adott az ÚR hazug lelket valamennyi prófétád szájába. Az ÚR kimondta vesztedet.”

Akkor az egyik hazug próféta, Cidkijjá* lépett oda, arcul ütötte Míkájehút, s gúnyosan kérdezte: „Talán eltávozott tőlem az ÚR lelke, és csak veled beszél?” Míkájehú így válaszolt: „Majd meglátod azon a napon, amikor szobáról szobára mész, hogy elrejtőzz.”

Aháb haragosan adta ki a parancsot, hogy fogják el Míkájehút, és börtönözzék be, míg békében vissza nem tér a harcból.

Míkájehúé volt az utolsó szó: „Ha csakugyan békében térsz vissza, nem az ÚR beszélt általam! Hallja meg ezt az egész nép!”

A két királyt nem tartotta vissza Isten üzenete, bár Aháb félt, hogy valami érni fogja, ezért álruhába öltözött. Benhadad parancsba adta a harci kocsik parancsnokainak, hogy csupán Izráel királyát támadják. A menekülő Jósáfátot nem üldözték, amikor kiderült, hogy nem ő az izráeli király.

Az arám íjászok egyike közben találomra kilőtte nyilát, ami a szíjak és a páncél között találta el Ahábot. Hajtójának megparancsolta akkor a király: „Fordulj meg, és vigyél ki a táborból, mert megsebesültem!” A csata azonban heves volt, s Ahábnak állva kellett maradnia a kocsijában, mivel fontos volt a jelenléte. Estig elvérzett, és meghalt, napnyugtakor pedig ez a kiáltás szaladt végig a táboron: „Mindenki a városába! Mindenki a hazájába!” Vége a háborúnak.

A kocsi Aháb holttestével Samáriába ment, ahol eltemették. Amikor a kocsit Samária tavában lemosták (ezalatt tisztálkodtak a templomi prostituáltak), a kutyák nyalták Aháb vérét, amint az Úr előre megmondta (vö. 1Kir 21,19; 142. lecke). Így fejeződött be Aháb élete, aki Samáriában elefántcsont palotát épített, s az országban több várost. Így teljesedtek be Illés és Míkájehú szavai.

Fia, Ahazjá lett utána a király.

Jegyzetek:

Benhadad / Arám – Arám régi földjét különböző sémi népek lakták, köztük arámok és káldeusok. Dávid idejében különböző kis törzseket fogadtak be Izráelbe, Dán törzsétől északra. Salamon uralkodásának idején Damaszkusz függetlenné vált egy erőteljes királyi házzal: Rezón, különösen ennek dédunokája, I. Benhadad révén (vö. 1Kir 11,23 és 15,18). I. Benhadad Baasá és Omri idején támadta meg Izráelt. II. Benhadad szállta meg Samáriát, aki Aháb, valamint fia, Ahazjá és Jórám idejében volt aktív (1Kir 20; 22 és 2Kir 6–7). III. Benhadad Hazáél fia, aki II. Benhadad gyilkosa (2Kir 13). Végül Asszíria győzte le Arámot.
Damaszkusz fővárossal az arámok hatalma olyan nagy volt, hogy az arám világnyelv lett a korabeli Közel-Keleten. Ezsdrás és Dániel könyvének egy-egy részlete nem héber, hanem arám nyelven íródott. Még az újszövetség idején is világnyelv volt az arám. Az Úr Jézus és tanítványai is beszéltek arámul. Abban az időben lett templomi nyelv a héber. A Maranatha kifejezés pl. arám.

„Testvérem ő” – Keleten így beszéltek egymáshoz hatalmas királyok. Pl. Babilon/Asszíria uralkodói az Amarna-levelekben.

Városok, amiket I. Benhadad elvett Izráeltől – Lásd 1Kir 15,20: Egész Naftáli, Ijjón, Dán (ahol az aranyborjú állt), Ábél-Bét-Maaká (a város a bölcsekkel, akik olyan jól tudtak ítéletet mondani – 2Sám 20,14–22) városaival, Kinnerót földje (Genezáret, az ún. Galileai tengertől keletre lévő sáv, többek között ott van Rámót-Gileád is). Ezt a területet az asszírok később visszafoglalták Izráeltől (lásd 2Kir 15,29).

Kereskedelmi negyed Damaszkuszban – Az arámok kereskedtek Samáriában; most az izráeliták is kereskedhetnek Damaszkuszban.

Asszírok elleni szövetséges – II. Benhadad és Aháb a békéjük legutolsó évében együtt harcoltak az asszírok ellen (Kr. előtt 854.). III. Salmanassar kifejezetten említi írásaiban: Aháb, az izráelita.

Gileádi Rámót – „Magasság”, stratégiai pont, Gád törzsi területéhez tartozott, mint menekültváros (vö. 5Móz 4,43). Az Aháb halálát jelentő csata után arám kézen maradt (2Krón 22,5).

Ataljá – A 2Krón 22,2-ben Omri unokájaként említik. Az, hogy bűnös asszony, csak a 2Krón 22,3-ból derül ki. Igazi utóda Jezábelnek.

Hamis próféták – Jósáfát nem hitt a hamis prófétáknak. Abból fogott gyanút, ahogyan saját érdekükben Ahábról beszéltek.

Míkájehú – „Kicsoda olyan, mint az Úr?” Ne tévesszük össze Mikeás prófétával, akinek könyve is van a Bibliában, s a júdai Jótám, Áház és Ezékiás királyok idejében prófétált.

Mennyei sereg állt az Úr jobbján és balján – Gondoljunk a generális szárnysegédeire, annak két oldalán, akik parancsaira várnak.

Cidkijjá – „Az ÚR az én igazságom”. Ez a hamis próféta nem a nevének jelentése szerint cselekedett.

141.143

Énekek:

Református énekeskönyv: 1:1.2–3; 12:1–4; 146:2–3; 236:1–2.5–7; 271:1; 389
Jertek, énekeljünk: 122; 173; 228
Harangszó: 41; 44:1.3; 49:1–2.5–7
Dicsérjétek az Urat!: 63; 68; 69; 87
Erőm és énekem az Úr: 56; 84; 139

Megjegyzések:

Az Úr gyakran kéretlenül ad menekülést, szeretetből – Ahogy az Úr e történetben Aháb és népe számára kéretlenül adott szabadulást az istentelen Benhadad hatalmából, úgy adott nekünk kéretlenül az Ő egyszülött Fia, Jézus, mikor még bűnösök voltunk, szabadulást az ördög és a gonosz hatalmából. Ennyire szeret minket.

Túlzott irigység és birtoklási vágy – Jobb lett volna, ha Benhadad megelégszik Aháb tulajdonával, de birtoklási vágya magával ragadta, túl messzire. Gyakran találkozunk ezzel, még gyerekeknél is. Nagyobb nyereség reményében kockáztatnak, akár mindent kockára téve. Történelmi példa: Napóleon nem elégszik meg a Franciaországot körülvevő országokkal, Oroszország is kellene – belebukik. Hitler, Szaddam Husszein, gyerekrablók, szenvedélybetegségek – negatív példaként, sátáni eszközként. A sátán „embergyilkos volt kezdettől fogva” (Jn 8,44). Minél inkább el tudja vonni az embereket Istentől, annál több az öröme. Jobban ismeri az emberek gyönge pontjait, mint ők maguk, ezért a szívünk legyen az Úré, tőle kérjünk új szívet.

Az Úr hálát, elismerést és viszontszeretetet igényel – Aháb hibás tette, hogy megke­gyelmezett Benhadadnak, önbölcsességről és gőgről tanúskodik. A salamoni Példabeszédek bölcsessége istenfélelemből származik. Aki Istent nem szereti, nem féli, nem ismeri el Istennek, azt csak önmaga jó szándéka vezérli, annak minden következményével. Az Úr azt akarja, hogy Őt az ember teljes szívével, értelmével és erejével szeresse. Akkor számíthat Isten áldására és segítségére.

Hamis próféták hazugságot mondanak – Vannak-e hamis próféták a mi korunkban? Igen, és az az ismertetőjegyük, hogy a szájukban az Úr nevével hazugságot mondanak. Egyházban és világban egyaránt megtalálhatók. Emberek milliói engedik félrevezetni magukat „hazugságmondók” által. Gondoljunk a sok szektára és vallásra, ahol Krisztust nem ismerik el Megváltónak. Jó figyelmeztetni a gyerekeket, hogy nem minden istentisztelet a Biblia szerint való.

Isten ítélete nemcsak elhangzik, hanem be is teljesedik – Volt idő, mikor azt gondolták, hogy Isten az emberek iránti szeretetéből nem fogja beteljesíteni a fenyegetését. Az Úr Jézus az utolsó óráiban, mielőtt elfogták volna, komolyan figyelmeztette az emberiséget a bűn következményeire (vö. Mt 24–25). Igazi kilátás az előtt van, aki hisz Jézus Krisztusban!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Emberismeret / Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Mikor van szükség tanácsra, tanácsadóra? Jó és rossz tanácsok. Tervek Isten vezetésével. (***)
  • Uralkodók, állami vezetők bukása, akik megtévedtek hatalom- és birtokvágyuk miatt. Pl. Napóleon, Hitler, Ceau escu, Szaddam Husszein. (***)
  • Jellemző vezetői stílusok hazánkban. Állami és helyi vezetők. (***)

Vizuális kultúra (Rajz)

  • Árnyképek készítése a történet fő alakjairól: profilábrázolás, karakteres forma. (***)

Vázlat:

1. történet:
Aháb
Samária
Benhadad – Arám (Szíria)
vereség – hegyi isten
Áfék – új vereség
szövetség

2. történet:
Aháb
Benhadad – Rámót-Gileád
Jósáfát (Jórám és Ataljá)
Míkájehú
Cidkijjá
álruha
nyílvessző
Ahazjá lesz király

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .