129. Salamon gazdagsága és bölcsessége; Sába királynője

,

Üzenet – Téma:

* A bölcs uralkodó Istenben gazdag.
* Isten békéje és áldása az igazi jólét.

Előzmények:

Salamon hét év alatt felépítette a templomot. Hírám, Tírusz királya szolgáltatta hozzá a fát, és küldött építőmunkásokat is. Amikor elkészült a templom, nagy ünnepet tartottak. A szövetség ládáját áthozták az új templomba. Megtörtént a felszentelés. Az Úr megmutatta jelenlétét, egy felhő szállt alá. Számtalan áldozatot mutattak be.

1. történet:

Salamon király gazdagsága ma is közmondásos, bölcsessége olyan rendkívüli volt, hogy más országokból jöttek, hogy saját fülükkel hallják.

Birodalma hatalmas területre terjedt ki. Dávid győztes háborúi miatt nőtt ekkorára. Azt olvashatjuk, hogy „uralkodott mindazokon az országokon”, melyek a szíriai Eufrátesz folyótól a filiszteusok földjéig, Egyiptom határáig terültek el.

A királyok, akik e hatalmas terület peremén éltek, mind Salamon vazallusai voltak. Minden évben kincseket ajándékoztak, és szolgáltak neki, amíg csak élt. A régi Kánaán pogány népeinek maradéka pedig – az emóriak, hettiták, perizziek, hivviek és jebúsziak – Salamon szolgái lettek. Ez azt is jelenti, hogy e népek kötelezően Jahve tiszteletét vették át, egyébként nem rabszolgákká tették volna őket, az 5Móz 7,2 szerint. (Az Izráelben élő rabszolgáknak nem volt rossz soruk, úgy kellett kezelni őket, mint a ház népéhez tartozókat.)

Salamon idejében Izráel és Júda lakossága is megnövekedett, s mindenki biztonságban és jól élt „a maga szőlője és fügefája alatt”. Szegénységről szó sincs, mindenki egy jóléti társadalomban élt.

Salamon udvartartása igen nagy volt. Sok élelemre volt szükségük naponta. Egy napi ellátásuk összegezve:

– 30 kór – kb. 6600 liter – finomliszt
– 60 kór – kb. 13200 liter – kenyérliszt
– 10 hízlalt marha, 20 sovány marha és 100 juh; a szarvasokon, gazellákon, őzeken és hízlalt szárnyasokon kívül

12 helytartó gondoskodott arról, hogy az udvari ételek alapanyagait megtermeljék, minden hónapban másik feladata volt ez.

A királynak 40000 harci kocsihoz való lova volt. Ehhez tartozott 1400 harci kocsi és 12000 lovas. Speciális városokat is építtetett számukra az ország különböző részeiben, mint például Megiddó síkságán és Jeruzsálem mellett. A lovakat Egyiptomból hozták, ahol híres lovas iskolák voltak. Salamon jó kereskedelmi kapcsolatot alakított ki az egyiptomiakkal az egyiptomi hercegnővel való házassága révén. (Megjegyzés: Izráelben a ló a tisztátalan állatok közé tartozott.)

A király valójában nem tarthatott volna ennyi lovat, főleg, ha Egyiptomból valók. Az 5Móz 17,16-ban maga az Úr tiltja ezt meg nyomatékosan! Izráel soha nem térhet többé vissza az egyiptomi úton, még azért sem, hogy kereskedjen.

Salamon gazdagsága hihetetlen nagyra nőtt: annyi aranya és ezüstje volt, mint a kő (2Krón 1,15). A király hajói Hírám hajóival jártak, s Tíruszból háromévenként tértek vissza, rakományuk arany, ezüst, réz, elefántcsont, drágakő, főszerek, majmok és pávák voltak.

Salamon palotája:

Salamon 13 évig építette a saját palotáját Jeruzsálemben, amit Libánon-erdő palotának neveztek. Nagy pompára vallanak a méretei: 50x25x15 m (egy könyök kb. fél méter). Cédrusfa mennyezet volt az oszlopokon levő 45 tartógerendán. Három sorban voltak ablakok és ajtók minden égtáj irányában.

Tróntermet is építtetett, amit tárgyalóteremnek használtak, ez volt az „ítélethozatal csarnoka”. Hatalmas trón állt benne, ami elefántcsontból készült, arannyal volt bevonva. A trónhoz hat lépcső vezetett fel, minden fokon 2 oroszlán állt.

Egyiptomi feleségének, a fáraó lányának is építtetett egy hasonló palotát.

A fundamentum is értékes, nagy kövekből készült, 5×4 m-es kövekből. Ezekre méret szerint kifaragott értékes kövek és cédrusfák kerültek.

Egyszóval gyönyörű épület volt, távoli vidékekre is eljutott a híre, sok embert vonzott oda. A poharak és tálak, amiket Salamon palotájában használtak, mind színaranyból voltak, mert az ezüstnek nem volt nagy értéke az ő idejében.

Salamon aranyból kétszáz nagy pajzsot és háromszáz kisebb pajzsot készíttetett a testőrségének, amit feltehetőleg nem harcban, hanem díszszemléken használtak. A pajzsokat a Libánon-erdő palotájában őrizték.

Salamon egyéb építkezései is jelentősek (Jeruzsálem várfala, megerősített városok).

2. történet:

A környékbeli fejedelmek mind eljöttek Jeruzsálembe, hogy megismerkedjenek azzal a bölcsességgel, amivel Isten ajándékozta meg Salamont. Hoztak is neki sok ajándékot, arany és ezüst tárgyakat, ruhákat, vérteket, fűszereket, lovakat és öszvéreket. Ez így ment évről évre, Salamon királysága pedig gazdagodott és erősödött. Az egyik ilyen látogatóról részletesebben is szól az ige.

Sába – a mai Etiópia – királynője* szintén hallott Salamon bölcsességéről. Vállalkozott a hosszú útra egy nagy tevekaravánnal, amit megpakoltak balzsammal, arannyal és értékes drágakövekkel.

A királynő találós kérdésekkel tette Salamont próbára, aki mindent megfejtett. Annyira hatása alá került Salamon bölcsességének és gazdagságának – a palotája, ahogy az étkezések folytak, a templomban való áldozatai –, hogy teljesen elkápráztatta; szinte a lélegzete is elállt. Elmondta a királynak, hogy országában sokat beszéltek a bölcsességéről és gazdagságáról. Ő azonban nem hitte el egészen addig, míg saját szemével nem láthatta. És valóban, „még a felét sem mondták el” ezeknek. Szerencsések, akik nap mint nap hallgathatják a bölcselkedéseit. Boldognak nevezi őket ezért. Dicséri az Urat, Salamon Istenét, aki olyan jóságos volt, hogy őt tette Izráel trónjára. Különös dolgot mond: „Mivel az Úr szereti Izráelt örökké, azért tett királlyá téged, hogy jogot és igazságot szolgáltass.” Így mutatta ki tiszteletét az Úr iránt.

Ajándékképp százhúsz talentum aranyat adott Salamonnak, valamint rengeteg balzsamot és drágakövet. Még soha nem érkezett ennyi fűszer Jeruzsálembe.

A király szintén megajándékozta a királynőt, aki – régi keleti szokás szerint – maga választhatott ajándékot.

Ezután elment „dél királynője”, ahogy az Úr Jézus nevezi őt a Lukács 11,31-ben*.

Jegyzetek:

Sába királynője – Az etiópiaiak is ismerik a királynő látogatásának történetét. A papok, akik egy legendában jegyezték fel a történteket, a dinasztia legitimitását próbálták kihangsúlyozni. Röviden ezt jegyezték le: Makéda királynő annak a hősnek a lánya, aki az országot megszabadította az első hűbérúrtól, Wainahatól. Makéda apja nagyon bölcs és ravasz volt. Makéda eljött Salamonhoz, elmondta neki az összes rejtvényét, de Salamon valamennyit meg tudta fejteni. Megajándékozta őt 100 talentum arannyal, fűszerrel és ébenfával.
Egy nappal a hazautazása előtt Salamon erős fűszerekkel fűszerezett ételt szolgál fel az ünnepségen. Makéda nem fogadja el Salamon közeledését, ezért megígérteti a királynővel, hogy semmit nem kér, ami az övé. Éjszaka azonban Makéda nagyon szomjas lesz, és kér egy pohár vizet. Salamon rögtön megjelenik, és benyújtja a számlát. Kilenc hónappal később Sábában Salamon és Makéda fia, Menelik megszületik. Ő lesz a salamoni dinasztia első császára. A királynő elküldi fiát Jeruzsálembe, hogy az apja közelében nőjön fel, az ő bölcsességét és hatalmát eltanulva. Néhány mesélő szerint Menelik, már mint fiatalember visszamegy a szövetség ládájával, amit a templomból lopott el. Bárhogy is legyen, az etióp történelem beszél Salamon és Makéda kapcsolatáról.
Etiópia utolsó császára, Hailé Szelasszié, II. Menelik unokája és Zaoeditoe fia, aki magát „Júda oroszlánjának” nevezi. 1974-ben váltották le.

Jézus Krisztus nagyobb Salamonnál – A Lukács 11,31-ben az Úr Jézus is megemlíti Sába királynőjét: ő „dél királynője”, aki eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. El fogja ítélni a hitetleneket, mert nem hittek az Úr Jézusban, aki „nagyobb” Salamonnál.

129

129.1

Énekek:

Református énekeskönyv: 47:1.4; 72; 122:1.3; 145:1.4; 154; 167:1–2; 264:1.4; 274:3–4
Jertek, énekeljünk: 64:1; 68.1.3.7; 96:2; 115:1; 172; 239
Harangszó: 41; 52:1.4; 55
Dicsérjétek az Urat!: 8; 24:1.4; 26; 35:1.3.7; 49; 53:1.4; 82; 94; 157
Erőm és énekem az Úr: 4; 17; 46; 129

Megjegyzések:

Megismerkedni Salamon bölcsességével – Sok uralkodó udvarában léteztek „egyetemek”. Ott tanulhatták a fejedelmek és egyéb magas rangú személyek a tudományokat, művészeteket és kultúrát. A fejedelmek megrendeltek különböző tudományos kutatásokat, festményeket, szobrokat és építményeket is. A zene fejlődése nagyban köszönhető a fejedelmeknek, akik megrendeléseket adtak újabb darabok írására. A sokoldalú Salamont tisztelet övezte a tudomány, művészet és kultúra által. Ma úgy tűnik, hogy e három terület a „világ” kezében van, ami szörnyű hiánya Jézus Krisztus gyülekezetének.

Hálásnak lenni a jólétért – Észrevehetjük, hogy az izráeliták boldogok és hálásak voltak, mert Salamon idejében jólét volt. Mi is azok vagyunk? Ma Európában sztrájkolnak és demonstrációkat tartanak akár egy fél százalék béremelésért is! Gondoljunk csak a Mi Atyánkból ismert könyörgésre: „mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma”.

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

  • Rokoni, baráti kapcsolatok: látogatások, az ajándék szerepe. (*)
  • Milyen út vezet az igazi bölcsességig? Mi a fontosabb: a gazdagság vagy a bölcsesség? A bölcs ember mire használja a gazdagságát? (** ***)
  • A jóléti társadalom előnyei és hátrányai. Hálaadás a javainkért. (***)
  • A zsidó történelem kezdetei: Salamon gazdagsága és bölcsessége, királyi udvara. Sába királynőjének látogatása. (***)
  • Tudomány- és művészetpártoló fejedelmek. Művészek, tudósok Mátyás király udvarában. Mátyás király palotái és könyvtára. Képek, adatok, mondák gyűjtése. (***)

Magyar nyelv és irodalom

  • Találós kérdések. (* **)

Vizuális kultúra (Rajz – Művészettörténet) / Technika

  • Ajándékkészítés. (*)
  • Képek gyűjtése a budavári és/vagy a visegrádi királyi palotáról. Játékos tárlatvezetés. (***)
  • Tárgy-makettek készítése Salamon palotájából (gyurma, agyag, sólisztgyurma, gipsz). (** ***)

Vázlat:

Salamon
7 év templomépítés
13 év palotaépítés

nagyon gazdag és bölcs

királyok látogatásai
Sába királynőjének látogatása (Etiópia)
– rejtvények
– dicséret
– ajándékok

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .