100. Dávid és Jónátán barátsága; Saul meg akarja ölni Dávidot

,

Üzenet – Téma:

* Nagy kincs a barátság.
* A féltékenység bűnös és veszélyes dolog.

Előzmények:

A filiszteusok megtámadták Izráelt. Bajnokuk, Góliát kihívta az izráelitákat, küzdje­nek meg vele. Már negyven napja tartott ez, ami­kor Dávid meglátogatta a tábort, és hite által ki­állt a pár-viadalra. Parittyakővel ölte meg Góli­átot. Az izráeliták üldözték a menekülő filiszteusokat.

Történet:

Amikor Dávidot a Góliáton aratott győzelem után Abnér Saulhoz vitte, Saul megkérdezte, hogy kinek a fia ő. Dávid így válaszolt: „Szolgádnak, a betlehemi Isainak a fia vagyok.”

Jónátán, Saul legidősebb fia is ott volt e rövid beszélgetésnél. Jónátán úgy megszerette Dávidot, mint saját magát. Mi kötötte hozzá? Az a bátorság, mely Dávid hitéből táplálkozott. Hisz ilyen volt Jónátán is, ezért tudta megtámadni fegyverhordozójával együtt a filiszteusok előőrsét (1Sám 14; 95. lecke). Olyan különleges kapcsolat volt ez, ami csak azok között jöhet létre, akik azonos módon hisznek Istenben. E Jónátán és Dávid közötti szeretet olyan erős volt, mintha eggyé váltak volna: lelkük összeforrt, ahogy mondani szokás. Később is megmaradt ez a barátság érintetlenül, amikor Jónátán előtt már világossá vált, hogy Dávid foglalja el az ő királyi örökségét. Hitben testvérekké váltak (1Sám 23,17; 103.lecke).

Jónátán nyíltan megmutatta Dávid iránti szeretetét: levetette köpenyét, és Dávidnak adta, sőt többi ruháját, övét, kardját és íját is. Ez a szertartás a Góliát legyőzőjének járó tisztelet jele volt. Amit apja, Saul elmulasztott, azt Jónátán megtette! Ruhájának és fegyvereinek átadását úgy is tekinthetjük, mint egy néma szövetségkötést, szövetséget, melyet később szóban is megerősítettek mindketten (1Sám 20,14–16; 101. lecke).

Saul nem engedte el többé Dávidot, hanem magánál tartotta.

Az egész nép, és a katonák is megkedvelték a fiatal hőst, akiknek a parancsnoka lett.

Egyszer a filiszteusok elleni győzelemből tértek vissza, amikor az asszonyok kivonultak a városokból, ahol a sereg átvonult, a győzteseket éljenezni. Ahogyan szokták, körtánccal, örömteli énekkel, háromhúrú hangszerrel és dobbal kísérték őket. Így énekeltek:

„Megölt Saul ezer embert, / Dávid meg tízezer embert!”

Saulnak rosszul esett, hogy Dávid nagyobb dicsőséget kapott, mint ő maga. „Dávidnak tízezret tulajdonítanak, nekem meg csak ezret tulajdonítanak” – morgolódott. – „Még majd a királyság is az övé lesz!”

Saul ettől kezdve számolt azzal, amit Sámuel megmondott, hogy a királyság elvétetik az ő házától (vö. 1Sám 13,13–14; 94.lecke és 15,23; 96.lecke). Félelme tehát nem volt alaptalan. Nem tudta, hogy Dávidot Sámuel már föl is kente (1Sám 16; 97.lecke), ám féltékenysége alattomossá tette. Ettől fogva Saul Dávidon tartotta a szemét.

Másnap reggel a gonosz lélek újra Saulra támadt, olyan volt otthon, mint egy dühöngő őrült. Dávid, aki most Saul közelében maradt, elővette lantját, és játszott neki, ahogy korábban is tette ilyen rohamok alkalmával.

Egy óvatlan pillanatban Saul a lándzsáját Dávid felé dobta, azzal a szándékkal, hogy megölje. Dávid két ízben is kitért előle.

Saul félni kezdett Dávidtól, mert az Úr Dáviddal volt, de őtőle eltávozott. Ezért eltávolította a környezetéből, és ezredessé tette. Dávid a maga hadinépével mindig sikerrel tért vissza, mert vele volt az Úr mindenben, amit tett.

Erre Saul még jobban félni kezdett tőle.

A nép nagyra értékelte a fiatal Dávidot. Isten így gondoskodott arról, hogy Saul semmit se merjen tenni ellene. Sőt még ígéretének is eleget kellett tennie, és a lányát feleségül adnia Dávidhoz.

Saul magához hívta Dávidot, és azt mondta: „Nézd, neked adom feleségül idősebb lányomat, Mérabot, csak légy az én vitézem, és harcold az ÚR harcait!” Dávid Saul lányát „megszolgálta” Góliáton aratott győzelmével, Saulnak nem lett volna szabad ezt föltételhez kötnie! Ám úgy gondolta, jobb, ha nem ő maga öli meg Dávidot, hanem a filiszteusok, amikor ellenük vonul. Akkor aztán a nép sem mondhat őellene semmit.

Dávid alázatosan viselkedett, és így válaszolt: „Ki vagyok én, mi az én életem és apám családja Izráelben, hogy veje legyek a királynak?”

A menyegző időpontjáig azonban nem esett el Dávid, Saul nagy csalódására. Meg kellett engednie ezt a házasságot, de Saul olyan megbízhatatlan volt, hogy Mérabot a mehólai Adriélhez* adta.

Míkal, Saul második lánya viszont megszerette Dávidot. Amikor Saul ezt meghallotta, gonosz tervet eszelt ki: „Neki adom őt, mert ez lesz a csapda, és elpusztítják a filiszteusok.” Saul még mindig abban reménykedett, hogy a filiszteusok meg fogják ölni.

Megígérte hát Dávidnak, hogy Míkalt hozzáadja feleségül. Parancsot adott szolgáinak, hogy Dávidot bátorítsák erre. „Nézd, a király kedvel téged” – kellett mondaniuk, – „és az udvari emberek is mind szeretnek. Légy tehát a király veje!”

Dávid továbbra is alázatos maradt: „Olyan csekélységnek látjátok, hogy valaki a király veje legyen? Hiszen én szegény és jelentéktelen ember vagyok.” Dávid másképp gondolkodott, hiszen magas mátkapénzt* kellett adnia Míkalért, amit nem tudott kifizetni.

A szolgák elmondták Saulnak, amit Dávid felelt. Saul megüzente neki, hogy nem vár mátkapénzt, csupán annyit, hogy Dávid öljön meg száz filiszteust. Amikor ezt bizonyítani tudja*, azzal megelégszik, hiszen Dávid a király ellenségein áll bosszút.

Saul így akarta tőrbe csalni, hiszen még mindig abban reménykedett, hogy Dávidot elpusztítják a filiszteusok.

Saul szolgái a király üzenetét átadták Dávidnak.

Dávid elfogadta a feltételt. Új házassági időpontot tűztek ki, melynek lejárta előtt kellett Dávidnak a száz filiszteust megölnie.

Dávid embereivel együtt vonult ki a filiszteusok ellen. Nem százat, hanem kétszázat öltek meg, így nem volt többé akadálya, hogy a király veje legyen.

Saul nem tehetett mást: Míkalt feleségül adta Dávidhoz. Gonosz tervéből semmi sem sikerült. Mivel látta, hogy az Úr gondoskodik Dávidról, s hogy Míkal is szereti, még jobban félt tőle, mint eleinte. Saul Dávid ellenségévé vált.

Amikor Dávid a sereggel kivonult a filiszteusok ellen, ő volt a legbátrabb, amiért a nép igen nagyra becsülte.

Jegyzetek:

Adriél – Egy bizonyos Efraimból való Barzillaj fia. Mérabtól született öt fiát a gibeóniak akasztották fel (vö. 2Sám 21,8 – A szövegben szereplő Míkal elírás. Mérabról van itt szó, Míkal gyermektelen maradt: vö. 2Sám 6,23).

Mátkapénz – Sok keleti és déli országban ismerős szokás a mátkapénz fizetése napjainkban is. A vőlegénynek jelentős nagyságú összeget kellett fizetnie pénzben, állatban, ékszerben, vagy akár munkájával, ahogyan a vőlegény és a menyasszony apja ezt előzetesen megbeszélte. Az 5Móz 22,29-ben minimumként megjelöltek egy összeget: 50 ezüst sekelt (összehasonlításként: egy rabszolga ára 30 ezüst, a 2Móz 21,32 szerint). A mátkapénz a menyasszony tulajdona, de az apja kezelheti, esetleges hasznát húzhatja. A mátka akkor kapja vissza az összeget, mikor szülei meghalnak, vagy a férje hal meg. A menyasszony apja is ad lányával mátkapénzt. Néha birtokot, állatot, olykor pénzt is.

Ha igazolni tudja – Túl messzire vinne, ha elmagyaráznánk a gyerekeknek, hogy Dávidnak száz megölt filiszteus előbőrét kellett Saulhoz vinni. Ezt a barbár szokást inkább ne említsük a gyerekeknek!

100

Énekek:

Református énekeskönyv: 1:1–4; 133; 270:8; 395:1–2; 486:6; 487:5; 492:4
Jertek, énekeljünk: 141:1; 142:2–3; 145:2–4; 163:1–4
Harangszó: 49:5–7; 52:1.4; 54:1
Dicsérjétek az Urat!: 8; 14:1; 40; 53:1–4; 153:1
Erőm és énekem az Úr: 67:1–2; 127; 131

Megjegyzések:

Barátság – Jó téma, figyelmet érdemel a Dávid és Jónátán közötti különleges barátság. Jónátán Dávidot tisztelte meg azzal, hogy ruháját, fegyverét átadta neki, s ezzel a Dávid iránti tiszteletének szép bizonyságát adta. Dávid vált Jónátán második énjévé. Így van ez az igaz barátsággal: az egyik jól ismeri a másikat, és teljesen rendelkezésére áll. Így kellene lennie a hitben testvérek között is.

Féltékenység – A téma rendszeresen visszatér a bibliai történetekben: Kain féltékeny Ábelre, Jákób Ézsaura, a testvérei Józsefre, és most Saul féltékeny Dávidra, mivel Isten és az emberek kegyében áll.
A féltékenység bűn a tizedik parancsolat ellen: „Ne kívánd…”, és egy másik bűnre vezet. Ez esetben olyan próbálkozásra, hogy eltetesse az útból a másikat. (Dávid bűnének is ez lesz majd a következménye – vö. 2Sám 11; 117. lecke.)
A féltékenység sokak életét megkeserítheti, és megakadályozza az emberek közti jó viszony fenntartását.

Mit ér egy ember ígérete? – Saul király ígérete, mint láttuk, nem állt olyan biztos alapokon, mint Dávid hite. A hatalom szeretetének törvénye nem tiszteli az ígéretet. Történelmi példák: Husz János ugyan menlevelet kapott Zsigmond császártól, mégis börtönbe vetették, megkínozták, és végül megégették.
Chamberlain, az angol miniszterelnök Hitler Adolftól biztos ígéretet kapott, hogy nem lesz háború. Néhány hónappal később Hitler seregei lerohanták Lengyelországot!

Kapcsolódási lehetőségek iskolai tárgyakhoz (a NAT alapján):

Társadalmi ismeretek / Emberismeret (Osztályfőnöki) / Történelem

 • Beszélgetés a barátságról. Milyen a jó barát? (* **) Az igazi és nem igazi barátság ismertetőjegyei. (***)
 • A barátság szövetsége. Szövetségkötések a történelemben (mint a diplomácia egyik eszköze). (** ***)
 • A féltékenység káros hatása az emberi kapcsolatokra. Féltékenység a gyerekek közt: okai, következményei, kezelése. (***)

Magyar nyelv és irodalom / Dráma

 • Bob maci és Ben maci barátsága – bábjáték ujjbábokkal: – indukciós történet bemutatása a tanító előadásában; – spontán játékhelyzetek a gyerekek részéről. (*)
 • Közmondások, és azok értelmezése a barátságról. (**)
 • A bibliai történet fő szereplőihez kapcsolódó találós kérdések megfejtése, továbbgondolása. (**)
 • Barát/barátnő írásbeli jellemzése. (** ***)
 • Barátság és nembarátság árulkodó jelei Siv Wideberg: Barátság c. verse alapján. (***)
 • Petőfi Sándor és Arany János barátsága. Szemelvények megismerése Petőfi leveléből, Arany Jánoshoz c. verséből, és Arany: Válasz Petőfinek c. verséből. (***)
 • Barátnak küldött üzenet, levél írásbeli megfogalmazása; baráttal való telefonbeszélgetés szóbeli előadása. (***)

Vizuális kultúra (Rajz) / Technika

 • Ujjbábok készítése: színezés, nyírás, ragasztás. (*)
 • Jelképes ajándék készítése barát/barátnő számára választható technikával. (**)
 • Barát/barátnő karakteres ábrázolása rajzolással. (** ***)

Vázlat:

Saul
Jónátán – Dávid
szövetség

asszonyok éneke:
Saul: 1.000
Dávid: 10.000

Lándzsa – gyilkossági kísérlet

Méráb
Míkal

Ehhez a leckéhez feladatlapok is tartoznak, és külön tanári segédanyag a feldolgozásukhoz. Mindezek a tartalmak, illetve a teljes leckét tartalmazó pdf dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

0 hozzászólás

Hagyjon egy választ!

Szeretne csatlakozni a beszélgetéshez?
Nyugodtan járulj hozzá az alábbiakban!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .