06-2. Lélek-próba: Ki ül a trónon?

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  gondolkodtató, logikai feladat, mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, érzékszervi játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  módszertani segédanyag, 
Multimédia:  online szöveg, 
 • Alapige: Dániel 7,9–14 – Dániel látomása: öregkorú és emberfia
 • Kihívás: Lélek-próba: Ki ül a trónon?
 • Igei kapcsolat: 5Mózes 6,4–5; Ezsdrás 1,1–3; Zsoltárok 150; Jeremiás 29,10–14
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, kapcsolati, testi-mozgásos, verbális-nyelvi, önismereti, egzisztenciális, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Társasjáték együttműködésre épülő, alternatív szabályokkal; ugróiskola imamondókával; érzékelőjáték: csendkirály; ön- és társismereti játék: pantomim, metakommunikáció; zsoltáréneklés zenekísérettel

 

Szabaduló királyjáték (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, kapcsolati)

A Királyjáték, amivel a Dániel-sorozat első részében találkoztunk (kattints a névre), és amit a gyerekek csoportmunkában elkészíthettek, szabaduló játékként is használható. Hiszen Izráel népe Babilonban szabadulásra vár, amit az Úr megígért (Jeremiás 29,10–14), és nemsokára be is teljesedik (Ezsdrás 1,1–3).

Játszhatjuk az ismertetett (rekonstruált) játékszabályt módosítva: A két játékos most is hat-hat bábuval játszik, de nem egymás ellenfeleként, hanem segítőként. Céljuk az, hogy minél előbb, minél kevesebb dobással kijussanak a tábla jelképezte birodalomból. Ezért ha találkoznak, nem kiütik, hanem átugorják egymást. Vagyis, ha olyan mezőre lépne egy játékos, ahol a társa áll, eléje ugrik. Így gyorsabban haladnak, hatékonyabb a mozgás.

Másik játéklehetőség, hogy az összes bábujukat (6+6 bábu) elhelyezik a nagyobb, 3×4-es „szentélyben”, ami az idegen istenek uralmát jelképezi (minden mezőre kerül egy bábu). Innen kell kiszabadulniuk. Kezdetben túl szorosan állnak, és csak egy bábu léphet kifelé. Övé a kezdő lépés. Majd felváltva lépegetve haladnak kifelé úgy (dobókocka használata nélkül), hogy vagy egyet lépnek, vagy az előttük állót átugorják, ha az előtt üres mező van. Ugrásokkal sorozat is elképzelhető, ha úgy jön ki a lépés. Kilépésre a tábláról a 2×3-as „előtér” csillagmezőin van lehetőség. A játékosok közös célja, hogy minél előbb, minél kevesebb lépéssel kikerüljenek a „fogságból”. A lépések számát pl. vonalkákkal vagy babszemekkel jelölhetik.

Kép forrása

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

06-1. Lélek-próba: Ki ül a trónon?

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ének, zene, ritmus, képalkotás, vizualitás, 
Szervezési formák:  tábor, ifjúsági alkalmak, hittanóra, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Dániel 7,9–14 – Dániel látomása: öregkorú és emberfia
 • Kihívás: Lélek-próba: Ki ül a trónon?
 • Igei kapcsolat: Zsoltárok 8,4–7; 33,10–12; Ézsaiás 51,12–15; Jeremiás 29,10–14; Ezékiel 2,3–4; Máté 26,63–64; Filippi 2,5–11
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, kapcsolati, vizuális-térbeli, természeti
 • Tevékenység: Képek és párhuzamok megismerése a Bibliából; igaz-hamis állítások megítélése, torz információk szűrése, javítása; zsoltárszövegek olvasása, kreatív feldolgozása: szövegírás, zenei kíséret, éneklés; képzeletjáték: belső mozi, kivetítő képei, képalkotás választott technikával

 

Látomás és képmozaik (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Dániel könyve a 7. résztől átbillen az apokaliptikus irodalom oldalára, amit többféleképpen értelmeznek, nem riadva vissza a szélsőségektől sem. Nem az a célunk, hogy a gyerekekkel ebbe belemenjünk. A világbirodalmakról szóló látomás párhuzama a nagy szoborról szóló álomnak (Dániel 2), és az üzenete is hasonló: Isten az Úr, a történelem Ura, aki uralkodik az emberi birodalmak fölött. Egyedül az Ő királyi uralma örökkévaló.

A látomás két kiemelkedő képét: az „öregkorú” és az „emberfiához hasonló” képeit és párhuzamait érdemes megismerni a gyerekekkel. A képmozaikból választ kapunk arra is, hogy a babiloni fogság sem tartott örökké.

 

Ha látom az eget, kezed alkotását,
a holdat és a csillagokat,
amelyeket ráhelyeztél,
micsoda a halandó – mondom –,
hogy törődsz vele,
és az emberfia, hogy gondod van rá?
Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél,
dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg.
Úrrá tetted kezed alkotásain,
mindent a lába alá vetettél…

Zsoltárok 8,4–7

 

Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét,
meghiúsítja a népek szándékait.
De az Úr terve örökké megmarad,
szívének szándéka nemzedékről nemzedékre.
Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr,
az a nép, amelyet örökségül választott.

Zsoltárok 33,10–12

 

Én, én vagyok a vigasztalótok!
Miért félsz a halandótól,
az olyan embertől, aki a fű sorsára jut?
Elfelejtetted alkotódat, az Urat,
aki az eget kifeszítette,
és alapot vetett a földnek?
Miért rettegsz szüntelen, mindennap
az elnyomó izzó haragjától,
mellyel el akar pusztítani?
De hová lesz az elnyomó izzó haragja?!
Hamarosan megszabadul a megkötözött,
nem hal meg, nem kerül a sírba,
nem fogy el a kenyere.
Mert én, az Úr vagyok a te Istened,
aki fölriasztom a tengert,
hogy zúgnak hullámai.
Seregek Ura a nevem!

Ézsaiás 51,12–15

 

Majd ha eltelik a babiloni hetven esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jót, amelyet megígértem, és visszahozlak benneteket erre a helyre. Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr –: jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. Ha kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. Megengedem majd, hogy megtaláljatok – így szól az Úr –, és jóra fordítom sorsotokat: összegyűjtelek titeket minden nép közül; mindenhonnan, ahová csak szétszórtalak – így szól az Úr –, és visszahozlak erre a helyre, ahonnan fogságba vitettelek titeket.

Jeremiás 29,10–14

 

Emberfia, elküldelek téged Izráel fiaihoz, a lázadó néphez, amely fellázadt ellenem. Hűtlenek voltak hozzám ők is, őseik is egészen a mai napig. A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek. Mondd nekik: Így szól az én Uram, az Úr!…

Ezékiel 2,3–4

Trónokat állítottak föl,
és helyet foglalt egy öregkorú.
Ruhája fehér volt, mint a hó,
fején a haj, mint a tiszta gyapjú.
Trónja olyan volt, mint a lángoló tűz,
s annak kerekei, mint az égő tűz.
Tűzfolyam fakadt és áradt ki előle.
Ezerszer ezren szolgáltak neki,
tízezerszer tízezren álltak előtte.
Összeült a törvényszék,
és könyveket nyitottak fel.

Dániel 7,9–10

 

A képen a svéd Vä-templom román kori falfestménye. Forrás

Jött valaki az ég felhőin,
aki emberfiához hasonló volt;
az öregkorú felé tartott,
és odavezették hozzá.
Hatalom, dicsőség
és királyi uralom adatott neki,
hogy mindenféle nyelvű nép
és nemzet őt tisztelje.
Hatalma az örök hatalom,
amely nem múlik el,
és királyi uralma nem semmisül meg.

Dániel 7,13–14

 

A főpap azt mondta neki: Az élő Istenre kényszerítelek, mondd meg nekünk, vajon te vagy-e a Krisztus, az Isten Fia! Jézus így felelt: Te mondtad. Sőt, azt mondom nektek: mostantól fogva meglátjátok az Emberfiát, amint a Hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin.

Máté 26,63–64

 

Az az indulat legyen bennetek,
amely Krisztus Jézusban is megvolt:
aki Isten formájában lévén
nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel,
hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel,
emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;
megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig,
mégpedig a kereszthalálig.
Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé,
és azt a nevet adományozta neki,
amely minden névnél nagyobb,
hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon,
mennyeieké, földieké és föld alattiaké;
és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr
az Atya Isten dicsőségére.

Filippi 2,5–11

 

Igaz-hamis mérleg (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai)

Dániel látomásában összeül a törvényszék, és könyveket nyitnak meg. A kép azt jelenti, hogy ítélkeznek, megítélik a tetteket. A látomásban négy nagy birodalom megítéléséről van szó, amelyek kaptak egy kis időt („ideig-óráig”) a történelemben, és aztán megsemmisültek, eltűntek. Hasonlít ez a kép a mérleg képéhez, amin az Úr megméri a tetteket (Dán 5,27).

Az megítélés alapja, hogy felismerjük, valami igaz vagy hamis. Mérjék meg a gyerekek az alábbi állításokat az igaz/hamis mérlegen: Jelöljék az igazságtartalmat I vagy H betűkkel; hamis állítások esetén húzzák át a torz információt; és ha tudják, odaírhatják a helyes információt is (lásd a mellékletet).

 

 

Állítások és helyes megoldások:

 • Dániel és négy társa a babiloni királyi udvarba került.                               H – három
 • Dániel elhatározta, hogy nem szennyezi be magát a király ételével.         I
 • Az ifjak zöldségféléket ettek és szőlőlevet ittak.                                            H – vizet
 • A csillagjósok nem tudták, mit álmodott Nebukadneccar király.              I
 • Dánielnek Isten jelentette ki a király álmát és jelentését.                           I
 • A király első álmában egy aranyszobrot látott.                                             H – arany, ezüst, réz, vas, cserép
 • A király aranyszobra előtt meghajolt a három zsidó férfi.                          H – nem hódolt
 • Három férfit vetettek kemencébe, de négyen jártak a tűzben.                   I
 • A király második álmában kivágták a fát, de meghagyták gyökerét.         I
 • „A mennyei Király meg tudja érteni azokat, akik kevélyen élnek.”           H – alázni
 • Bélsaccar lakomáján egy emberi kéz tollal írt a palota falára.                   H – ujjai írtak
 • „Isten megmért téged mérlegen, és könnyűnek talált.”                               I
 • Dániel minden este térden állva imádkozott Istenéhez.                             H – naponta háromszor
 • Dánielért még az oroszlánok száját is bezárta Isten.                                    I

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

05-2. Oroszlán-próba: Oroszlánverem

, Életkorok:  alsós, felsős, 
Képesség területek:  képalkotás, vizualitás, gondolkodtató, logikai feladat, mozgásos játék, érzékszervi játék, drámajáték, élménypedagógia, barkácsolás, kézművesség, nyelvi feladat, játék, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, 
Multimédia:  kép, galéria, online játékok, kézműves oldal, művészetek, módszertani segédanyag, 
 • Alapige: Dániel 6 – Dániel az oroszlánok vermében
 • Kihívás: Oroszlán-próba: Meddig tart a hited? – hűség nehéz időkben: oroszlánverem
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, testi-mozgásos, kapcsolati, természeti, verbális-nyelvi
 • Tevékenység: Kultúrtörténet: ókori oroszlánábrázolások; fogójáték szerephelyzetben; érzékelő- és reflexjáték, mímes-mozgásos játék; papírmaszk készítése, pantomim-, hang- és szoborjáték; asztali bábok készítése, történet újramesélése bábjátékkal

 

Oroszlánábrázolások (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai)

Az ókori Mezopotámia története során a legtöbb korszakban megtalálhatók az oroszlánábrázolások, és ez az Óperzsa Birodalom korszakára is igaz. Az oroszlán uralkodói jelkép, és mint őrző lény, jelentős szereppel bírt. A babiloni Istár-kapu a város központja felé vezető felvonulási út kapuja volt. A felvonulási utat két oldalt oroszlánok őrizték. Hasonló oroszlánfrízt találunk I. Dareiosz és Xerxész perzsa királyok perszepoliszi palotájában, ahol monumentális oroszlánszobrok is megjelennek.

Figyeljük meg a különböző korszakok oroszlánábrázolásait egy tankockagaléria képein. A képeket kattintással nagyíthatjuk, feliratuk az „i” fölött olvasható. A képeket időrend szerinti sorba rendezhetjük.

A tankocka elérhető itt: Oroszlánábrázolások – Mezopotámia, Perzsia

Képek forrásai:

 

Oroszlánvadászat – ókori kirakó (elérhető a címre kattintva)

A képen, amit képrészletekből kell kirakni, II. Assur-nászir-apli, az Újasszír Birodalom egyik jelentős uralkodója látható egy oroszlánvadászaton (Kr. e. 883-859 között uralkodott).

 

Oroszlánfogó, oroszláncsapda (Testi-mozgásos, kapcsolati, természeti)

Az „Oroszlán és antilop” nevű afrikai (szudáni) fogójátékban a fogó oroszlán, a menekülők antilopok. Játék elején az antilopok „hunynak”, az oroszlán pedig jól elrejtőzik a bokros-fás terepen. Ezután az antilopok szétszélednek a játéktéren, de nem tudják, hol rejtőzik az oroszlán. Az oroszlán váratlanul támad, amikor legnagyobb esélye van a zsákmányszerzésre. Az elfogott antilopok is az oroszlánt segítik, amíg csak egy antilop marad életben. Ő lesz a következő oroszlán.

Játszhatjuk úgy is a játékot, hogy több oroszlán indul csapatban hajtóvadászatra. Ők is rejtőzéssel kezdik, és már az elhelyezkedésükkel igyekeznek csapdát állítani.

Forrás: Lukácsy András: Népek játékai (Móra, Bp., 1964, 348. o.)

Az alapjáték megismerése után fordítsunk a szituáción:

Akiket az oroszlánok megfogtak, kiállnak a játékból, és egy helyen gyülekeznek. Belőlük lesznek a vadászok, akik hálóval indulnak majd oroszlánt fogni. Amíg az oroszlánok vadásznak, a vadászok figyelik a mozgásukat, és megbeszélik, milyen stratégiával indulnak oroszlánvadászatra. Ha kellő számban összegyűltek, és elérkezettnek látják az időt, egymás kezét fogva láncot, vagyis hálót alkotnak, és így együtt indulnak vadászni. A hálóval be kell keríteni az oroszlánt, így esik fogságba. Akció közben a hálónak nem szabad elszakadnia. Ha mégis megtörténik, meg kell állniuk, és kijavítani a hálót, csak utána futhatnak tovább. A játékot kijelölt határok között játsszuk, amit az oroszlánnak nem szabad menekülés közben átlépnie. Ha mégis megtörténik, vagy a háló beszorítja őt a játéktér határához, szintén fogságba esik az oroszlán.

 

Oroszlánsimogató (Testi-mozgásos, kapcsolati)

Rajzoljunk vagy jelöljünk ki egy kört, ez jelzi az oroszlánok pihenőhelyét a vadasparkban. Választunk néhány oroszlánt, akik a pihenőhelyen hevernek. A körön kívül álló „vendégek” próbálják észrevétlenül megérinteni az oroszlánokat. Akit az oroszlánok észrevesznek, azt elkaphatják, és beránthatják a körbe (de a körből nem léphetnek ki). Ha sikerül, a zsákmány is oroszlánná válik.

Ki marad az utolsó, aki nem vált oroszlánná? – Ő lesz a játék második felében az angyal (forrás):

Az oroszlánok tágabb körben helyezkednek el, hiszen már sokan vannak. Négykézlábra állnak, és morognak, ordítanak, fogukat csattogtatják, mert éhesek. Ekkor megjelenik az angyal, és tapsol egyet, mire az oroszlánok kővé dermednek. Az angyal körbe jár, és aki mozdulatlan, azt megsimogatja. Erre az oroszlán lefekszik. Aki megmoccan, azt elzavarja: „sicc”, és kiesik a játékból.

 

Oroszlánmaszkok, oroszlánszobor (Vizuális-térbeli, testi-mozgásos, kapcsolati)

Készítsenek a gyerekek kis csoportokban oroszlánmaszkot papírtányérból.

A fehér papírtányérok temperával jól festhetők, de színes papírtányérok is kaphatók. Kivághatjuk a szemek vagy az arc helyét, és füleket, sörényt stb. ragaszthatunk a tányérra színes papírból, fonalakból. A maszkokat kalapgumival erősíthetjük a fejre, vagy pálcával tarthatjuk az arc elé.

Oroszlánmaszk papírtányérból

A maszkot felvéve mozgással és morgással, tehát oroszlánhangokkal játsszák el a csoportok a történet főbb mozzanatait, az oroszlánok viselkedését.

 

Végül alkossanak egy szoborcsoportot, ami Dánielt és az oroszlánokat ábrázolja.

 

Asztali bábok (Vizuális-térbeli, kapcsolati, verbális-nyelvi)

Kis csoportokban készítsék el a gyerekek a történet főbb szereplőit asztalon mozgatható bábokként. A figurák alapja egy-egy lefelé fordított papír- vagy műanyagpohár. Erre kerül a színes papírapplikációval készült ruházat és arcforma. Papírdoboz és mintás, színes papírok, valamint nyers színű csomagolópapír és kövek, kavicsok segítségével a történet fő helyszíneit: a palota tróntermét, Dániel szobáját és az oroszlánvermet/barlangot is elkészíthetik.

Majd játsszák is el a bábokkal a történet főbb mozzanatait, jeleneteit.

Ötlet és kép forrása

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

05-1. Oroszlán-próba: Oroszlánverem

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, drámajáték, élménypedagógia, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, érzékszervi játék, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, ifjúsági alkalmak, hittanóra, 
Tudomány területek:  teológia, exegézis, történelem, egyháztörténet, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  hanganyag, film, 
 • Alapige: Dániel 6 – Dániel az oroszlánok vermében
 • Kihívás: Oroszlán-próba: Meddig tart a hited? – hűség nehéz időkben: oroszlánverem
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, egzisztenciális, zenei-ritmikus, testi-mozgásos, önismereti
 • Tevékenység: Bibliaismeret, kortörténet, a feldolgozás szempontjai; a történet megismerése és újrafogalmazása; zsoltárhallgatás, zsoltáréneklés; érzékelőjáték, szövegrekonstrukció hallás alapján; érvek gyűjtése, érvelés, vita; élethelyzetek gyűjtése, drámajáték negatív és pozitív érzelmekkel; törvényalkotó játék, értéksorrend kialakítása kis és nagyobb csoporthelyzetben

 

 

Médek és perzsák (Verbális-nyelvi)

„A méd Dárius pedig elfoglalta az országot hatvankét esztendős korában” – olvassuk a történt elején. Majd közigazgatási reformot vezet be a birodalomban, százhúsz területre osztva a birodalmat, melyeknek élére kormányzókat nevez ki. Ezek egyik elöljárója lesz Dániel, aki kitűnik bölcsességével és tisztességével.

A történetírás nem ismer „méd Dáriust”. Babilont Círusz (II. Kürosz, Kr. e. 550-530), perzsa király foglalta el Kr. e. 539-ben, majd fia, Kambüzész következett a trónon (Kr. e. 530-522), utána lett I. Dárius (Kr. e. 522-486) a perzsa birodalom királya. Az anomália valószínűleg annak köszönhető, hogy a Dániel könyve később keletkezett, nem a kor pontos híradása tehát. Más értelmezés szerint viszont a „méd Dárius” lehetett Babilon elfoglalója, akit Círusz királyi méltósággal felruházott helytartónak nevezett ki.

(Források: A Szentírás magyarázata, Jubileumi kommentár, Kálvin, Bp, 1995; John Bright: Izráel története, Kálvin, Bp, 2001; Keresztyén bibliai lexikon, Kálvin, Bp, 1993; Ernst Aebi: Rövid bevezetés a Bibliába, Evangéliumi Kiadó)

Feldolgozásunk fő szempontja ezért nem történeti, hanem egzisztenciális, hitvalló példatörténetként fogja fel a novellaként is egységes történetet.

Nyitókép forrása

 

Ki szabadít meg az oroszlánoktól? (Kapcsolati, verbális-nyelvi)

Ismerjük meg Dániel és az oroszlánok történetét, amire jó lehetőség, ha megnézzük és meghallgatjuk a Gyermekek Bibliája oroszlános epizódját:

 

 

Majd képzeljék el a gyerekek, hogyan járhatott szájról szájra a csoda híre, hogy Dánielt nem bántották az oroszlánok. Üljünk körbe, és láncmeséléssel, egy-két mondatot hozzáfűzve meséljék el a gyerekek így a történetet. A szóbeszéd, az élő mesélés során előfordulhatnak túlzó elemek, amelyekkel megnöveli az elbeszélő a veszély vagy éppen a csoda nagyságát. Erős érzelemkifejező mondatok, felkiáltások is szerepelhetnek a közösen alkotott szövegben.

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

04-2. Kéz-próba: Írás a falon

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, ön- és társismeret, kapcsolat, természetismeret, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, online szöveg, hanganyag, 
 • Alapige: Dániel 5 – Bélsaccar lakomája
 • Kihívás: Kéz-próba: Kinek a kezében van, ki méri meg az életed?
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, kapcsolati, természeti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Szórejtvények megfejtése és alkotása; versolvasás, játékos önvizsgálat, kreatív írás, képalkotás; meseolvasás-mesehallgatás, beszélgetés az igazságtevés helyes módszeréről; sokrétű Ki mit tud szervezése; zenehallgatás, énektanulás, éneklés hangszerkísérettel

 

Szójátékok, szórejtvények (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, kapcsolati)

A falra írt üzenet egyfajta szórejtvény, amit Dániel Istentől kapott bölcsességgel tud megfejteni. Ahhoz, hogy valaki idáig eljusson, sok nyelvi gyakorlaton kell túljutnia. Erre szolgálnak a szójátékok, szórejtvények, amelyek edzik az elmét.

Szómérleg

Mely szavak teszik az egymástól üres hellyel elválasztott szavakat értelmes összetett szavakká? A szómérleg mindkét oldalán értelmes összetett szavakat kell kapnunk, ha az üres helyre a megfelelő szót beírjuk (hozzáolvassuk). Az alábbi szómérleg-rejtvények keresett szavai valamilyen módon kapcsolódnak a bibliai történethez, illetve Dániel korábban megismert történeteihez. Az is feladvány lehet, hogy miképpen kapcsolódik a keresett szó a történethez. Pl.:

török_____édes → törökméz + mézédes → méz: Dániel és barátai tápláléka; Isten igéje/törvénye édesebb a méznél (Zsoltárok 19,8–11)

szín_____edény → színarany + aranyedény

kéz_____kép → kézírás + íráskép

lámpa_____fal → lámpatartó + tartófal

arany_____hegység → aranylánc + lánchegység

csillag_____tehetség → csillagjós + jóstehetség

rém_____fejtő → rémálom + álomfejtő

gól_____nő → gólkirály + királynő

sárga_____szobor → sárgaréz + rézszobor

konyha_____hinta → konyhamérleg + mérleghinta

Magyar_____gyűlés → Magyarország + országgyűlés

 

Videós szórejtvényfal

Szórejtvények és egyéb fejtörők jelennek meg egy játékos videó „falán”. A gyerekek egyénileg, párban vagy kis csoportokban is megoldhatják, törhetik a fejüket a rejtvényeken. S ha sikerült, maguk is kitalálhatnak hasonlókat, és feladhatják egymásnak. Akár szórejtvény pályázatot vagy bajnokságot is hirdethetünk.

 

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

04-1. Kéz-próba: Írás a falon

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, természetismeret, mozgásos játék, érzékszervi játék, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, kirándulás, sport, drámajáték, élménypedagógia, 
Szervezési formák:  tábor, ifjúsági alkalmak, hittanóra, 
Tudomány területek:  történelem, egyháztörténet, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, online szöveg, 
 • Alapige: Dániel 5 – Bélsaccar lakomája
 • Kihívás: Kéz-próba: Kinek a kezében van, ki méri meg az életed?
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, logikai-matematikai, természeti, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Bibliaismeret, kortörténet, történetnyomozás, versolvasás; szó- és szólásmagyarázat; méréspróbák a környezetünkben, testünkön, sport és szellemi teljesítmény mérése játékosan; beszélgetés a lelki, kapcsolati értékekről, élethelyzetek dramatizálása; üzenetátadás bőrérzékeléssel és árnyképírással

 

Egy Istenítélet nyomában (Verbális-nyelvi, kapcsolati)

Bélsaccar vagy Belsazár (Károli) valóban történeti személy, de a babiloni feliratok alapján Nabonid legidősebb fia volt, a trónörökös. Amikor Nabonid a Marduk-papsággal való viszálya miatt uralkodó székhelyét egy évtizedre áthelyezte, Babilon kormányzását trónörökös fiára bízta. Így került Bélsaccar királyként a történetbe. (John Bright: Izráel története, Kálvin, Bp, 2001, 340–341.)

 

Az Újbabiloni Birodalom (Kháldea) uralkodói (Kr. e. 626–539):

 • Nabopolasszár (Nabú-apal-uszur. Kr. e. 626–605)
 • II. Nebukadneccar (Nabú-kudurri-uszur, Kr. e. 605–562)
 • Amél-Marduk (Kr. e. 562–560)
 • Nerig-lissar (Nergal-sar-uszur, Kr. e. 560–556)
 • Labasi-Marduk (Kr. e. 556)
 • Nabonid (Nabú-naid, Kr. e. 556–539)
  • Bélsaccar, Babilon társuralkodója (Bél-sar-uszur, Kr. e. 552–541)

 

A képen Nabunaid domborműve, mellette a babiloni istenek szimbólumai: Szín/Nanna – Hold, Samas – Nap, Istár – Vénusz.

Forrás

Bélsaccar jelentése: „Bél oltalmazza a királyt”. Bél Babilon istenének, Marduknak méltóságjelző neve, ami azt jelenti: úr, gazda. A teljes jelentés tehát: „Babilon ura oltalmazza a királyt”.

Marduk és a többi isten, az égitestek megszemélyesítői, a babiloniak hite szerint legyőzte Izráel Istenét, Jahvét. Ezt fejezi ki az a gesztus, hogy a jeruzsálemi templom edényeit kétszeresen is megszentségtelenítik: a kultuszi tárgyakat saját isteneik dicsőítésére, és profán használatra – italozásba – vonják be. Ez az a határsértés, amit a történet szerint nem tűr tovább az Úr.

 

Meséljük el a történetet, majd olvassák el a gyerekek kis csoportokban a Bibliából, mintha nyomozócsoportok lennének. A nyomozócsoportok célja, hogy kiderítsék az okokat, mi vezetett Belsaccar bukásához. Gyűjtsék össze, és „súlyozzák” be, melyik a legsúlyosabb, melyek a kevésbé súlyos vétkek. Majd a nyomozócsoportok számoljanak be, és összegezzék a vádat, ami alapján megszületett az Istenítélet.

Feltűnő, hogy Bélsaccar elfogadja az ítéletet, még meg is jutalmazza Dánielt az üzenet tolmácsolásáért. Feltehetőleg átéli az isteni jelenlét erejét, és az ítéletben elfogadja Isten igazságát, akkor is, ha ez számára már késő.

 

Az Istenítélet után nyomoz Heinrich Heine német költő is, Belsazar című versében. Olvassuk el a verset Vas István fordításában (elérhető a címre kattintva), majd beszélgessünk:

Mire jut a költői nyomozás? Mi kerül előtérbe, mi kerül háttérbe, mire teszi a hangsúlyt? Miben különbözik a bibliai történettől?

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

03-2. Tűz-próba: Tüzes kemencében

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  mozgásos játék, nyelvi feladat, játék, ön- és társismeret, kapcsolat, képalkotás, vizualitás, barkácsolás, kézművesség, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  tábor, ifjúsági alkalmak, hittanóra, 
Tudomány területek:  művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, hanganyag, online szöveg, kézműves oldal, 
 • Alapige: Dániel 3 – Három férfi a tüzes kemencében
 • Kihívás: Tűz-próba: Ki a te Istened? – hitvallás nehéz helyzetben
 • Intelligenciatípus: Testi-mozgásos, verbális-nyelvi, kapcsolati, vizuális-térbeli, önismereti, egzisztenciális, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Mozdulatváltó játék; érzelemkifejező hangjáték; téri tájékozódó csoportjáték; drámajáték: három férfi a forró vallatószékben; hangszerlisták, hangszerkészítés; zsoltárfeldolgozások: zenehallgatás, énektanulás és előadás, vershallgatás, imádság írása

 

Tűz-víz-király (Testi-mozgásos)

A tűz-víz-levegő játék több variációban ismert, lényege a gyors mozdulatváltás. Főleg kisebb gyerekeknek, ovisoknak, kisiskolásoknak ajánljuk. A Dániel és barátai című füzetben egy vészhelyzetet utánzó játékvariáció található. A játékot alakítsuk át most a bibliai történetnek megfelelően. A játék kezdetén a gyerekek sétálnak a játéktéren. A játékvezető bekiált egy szót az alábbiak közül, és a gyerekek a szónak megfelelő testhelyzeteket veszik fel:

TŰZ → Leguggolnak, hogy melegedjenek a tűznél.

VÍZ → Fellépnek valamire (székre, padra, lépcsőre stb.), hogy ne legyen vizes a lábuk.

KIRÁLY → Meghajolnak vagy leborulnak a király előtt (a királynak járó hódolat kifejezése).

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

03-1. Tűz-próba: Tüzes kemencében

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, gondolkodtató, logikai feladat, drámajáték, élménypedagógia, mozgásos játék, 
Szervezési formák:  tábor, ifjúsági alkalmak, hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, történelem, egyháztörténet, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, digitális oktató anyag, 
 • Alapige: Dániel 3 – Három férfi a tüzes kemencében
 • Kihívás: Tűz-próba: Ki a te Istened? – hitvallás nehéz helyzetben
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli, egzisztenciális, logikai-matematikai, természeti, testi-mozgásos, kapcsolati, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Babilónia istenei, istenábrázolások megfigyelése; bibliai igék a bálványistenekről, hír, tudósítás megfogalmazása két nézőpontból; méretszámítás, mérés és becslés; szoborkereső séta, karakterjáték a szobrokkal; szoborépítés székekkel, mímes-mozgásos játék; szoborépítés testtel, szoborbemutató

 

Istenek és szobrok (Verbális-nyelvi, vizuális-térbeli)

Babilónia főistene Marduk (más néven Bél) volt, de rajta kívül több istent is tiszteltek. Ilyen volt Istár, a termékenység és szerelem istennője, Samas, a Nap és igazság istene vagy Nabu (Marduk fia), az írás és bölcsesség istene. A mezopotámiai, így a babiloni vallásra is jellemző, hogy istenként imádták az égitesteket. A Napot, a Holdat vagy a bolygókat istenek személyesítették meg: Samas → Nap; Szín / Nanna → Hold; Istár → Vénusz; Nabu → Merkúr.

Az uralkodót országok urának (a világ urának) vagy a Világegyetem négy tája urának nevezték, ami az isteneknek járó megnevezés. A király tehát isteni hatalommal bírt, mégsem volt isten, mint Egyiptomban. A hívek isteneikhez imádkoztak, a király előtti hódolat is az isteneiknek szólt.

 

Dániel könyvében ezt olvassuk:

Nebukadneccar király csináltatott egy hatvan könyök magas és hat könyök széles aranyszobrot. Fölállíttatta azt a Dúrá-völgyben, Babilon városában.

Dániel 3,1

 

A szűkszavú beszámolóból nem derül ki, hogy a szobor kit ábrázol: a királyt vagy egy istenalakot. Nebukadneccar álmának leírásából lehet következtetni, hogy egy kolosszális emberalakról lehetett szó (Dániel 3).

Figyeljünk meg egy tankockán néhány istenábrázolást a korszakból. Melyik áll legközelebb a beszámoló aranyszobrához?

A tankocka elérhető itt: Babiloni istenek

Képek forrása:

 

A kiábrázolhatatlan (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Mit mond erről az Úr, Izráel Istene? A Tízparancsolatban ezt olvassuk:

 

Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más istened rajtam kívül! Ne csinálj magadnak semmiféle bálványszobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön vagy a föld alatt a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok!

2Mózes 20,2–5

 

A három izraelita férfi hűsége és bátorsága ebből a hitből származik, vállalva a mártíromságot is:

 

Van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk: ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből, és ki tud szabadítani a te kezedből is, ó, király! De ha nem tenné is, tudd meg, ó, király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük, és nem hódolunk az aranyszobor előtt, amelyet felállíttattál!

Dániel 3,17–18

 

Olvassuk el és hasonlítsuk össze a gyerekekkel a fenti igéket.

Majd olvassuk el Ézsaiás könyve részletes beszámolóját a bálványszobrokról és készítőiről: Ézsaiás 44,9–20. A beszámolót Deutero-Ézsiásnak tulajdonítják, aki a babiloni fogság utolsó évtizedében működő névtelen próféta volt, a tudósítása tehát a szemtanúé. Izráelnek szóló üzenete is a fogságban élőket bátorítja:

 

Gondold meg, Jákób mindezeket,
mert te, Izráel az én szolgám vagy!
Én formáltalak, az én szolgám vagy te, Izráel,
nem feledkezem meg rólad!
Eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget,
vétkeidet, mint a felhőt.
Térj meg hozzám, mert megváltottalak!

Ézsaiás 44,21–22

 

Írjanak a gyerekek hírt, tudósítást egy babiloni írnok és/vagy egy zsidó írástudó nevében az aranyszobor készítéséről és felállításáról. Az írások a két ellentétes nézőpontot képviseljék, beleélve magukat a hírközlő szerepébe.

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

02-2. Álom-próba: A király álmai

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, képalkotás, vizualitás, ön- és társismeret, kapcsolat, ének, zene, ritmus, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, művészetek, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  kép, galéria, film, hanganyag, digitális oktató anyag, online szöveg, 
 • Alapige: Dániel 2; 4 – Nebukadneccar két álma
 • Kihívás: Álom-próba: Kié a bölcsesség? Kié a hatalom?
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, egzisztenciális, vizuális-térbeli, önismereti, kapcsolati, zenei-ritmikus
 • Tevékenység: Bibliaismeret: életfakép és párhuzamai Mezopotámiában, összehasonlító igetanulmányozás; életfagaléria megtekintése, életfakollázs alkotása; csoportjáték álomra utaló rajzok, kulcsszavak alapján, álomtörténet alkotása; versolvasás, dalhallgatás, illusztráció vagy álomkollázs alkotása; ima az álmainkért, zsoltárversek és versima olvasása; álmok a jövőről, zsoltáréneklés, zenehallgatás

 

Az égig érő fa (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

Az „életfa” gyakori motívum a mezopotámiai mitológiában, már a suméroknál is megjelent.

A kődombormű Sargón, akkád királyt (Kr. e. 2334-2279) ábrázolja, amint az Élet fáját gondozza. Az akkádok legyőzték a sumérokat, de a kultúrájukat átvették. A sumer kultúra a babiloni, újbabiloni kultúrára is nagy hatással volt, az életfát az Istár-kapu ábrázolásai között is megtaláljuk.

Kép forrása

A Bibliában is több helyen megjelenik az életfa, mint egy virágzó és elpusztuló birodalom (Asszíria: Ezékiel 31,3–14), a helyreállított Izráel (Ezékiel 17,22–24) vagy a mennyek országa képeként (Máté 13,31–32).

Nebukadneccar álomképe tehát a korban ismert motívum volt, az uralkodó gondoskodó hatalmának képe. A gondot épp az okozza, hogy már nem a népéről/népeiről való gondoskodás, hanem a hatalom büszke gőgje tölti be a király szívét.

Pedig eredendően nem erre kapta a hatalmát. A Biblia nem véletlenül veszi át a motívumot, és alkalmazza Isten népének, Isten országának ábrázolására, ami a Jelenések könyve végén is megjelenik, mint a beteljesülés képe (Jelenések 22,2)

A kép megjelenik a bölcsességet mint istenfélelmet meglelő ember ábrázolásában is, ami Dánielre és társaira különösen jellemző:

 

Boldog az az ember,
aki megtalálta a bölcsességet,
és az az ember, aki értelmet kap. […]
Élet fája ez azoknak, akik megragadják,
és akik rá támaszkodnak, boldogok.

Példabeszédek 3,13.18

 

A gyerekek csoportmunkában hasonlítsák össze az alábbi három igeszakasz képeit, üzenetét, és vessék azt össze Nebukadneccar égig érő és kivágott fáról szóló álmával:

 • Dániel dicsőítő imája: Dániel 2,20–23
 • Ezékiel próféciája a helyreállított (fogságból hazavezetett) Izráelről: Ezékiel 17,22–24
 • a Példabeszédek könyvének boldogmondása: Példabeszédek 3,13–18

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

02-1. Álom-próba: A király álmai

, Életkorok:  alsós, felsős, ifis, 
Képesség területek:  nyelvi feladat, játék, gondolkodtató, logikai feladat, mozgásos játék, képalkotás, vizualitás, ének, zene, ritmus, barkácsolás, kézművesség, természetismeret, 
Szervezési formák:  tábor, csendesnap, hittanóra, 
Tudomány területek:  kortörténet, háttéranyag, módszertani segédanyag, 
Multimédia:  film, lexikon, szótár, 
 • Alapige: Dániel 2; 4 – Nebukadneccar két álma
 • Kihívás: Álom-próba: Kié a bölcsesség? Kié a hatalom?
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, testi-mozgásos, vizuális-térbeli, zenei-ritmikus, kapcsolati, természeti
 • Tevékenység: Bibliaismeret: nevek jelentése, szóalkotás a nevek betűiből; történetnyomozás, álomlogika értelmezése; ugróiskola az álomszerkezet alapján; városismeret, 3d-s rekonstrukciós ábrázolások megtekintése, városvideó szinkronizálása; toronyépítés különböző tárgyakkal, anyagokkal, függőkertépítés

 

Betűmágia (Verbális-nyelvi)

Nebukadneccar babiloni királynak jó hosszú neve volt, a történészek így írják: Nabú-kudurri-uszur. Azt jelenti: „Nabu, védd meg a koronát!” A Károli Gáspár féle bibliafordításban így olvassuk: Nabukodonozor.

Nebó vagy Nabu babiloni istenség volt, Marduk főisten fia. Az írás és bölcsesség istene. Több babiloni király nevében is megtalálható (pl. Nabú-apal-uszur, Nabú-naid).

 

A babiloni bölcsek mágusok voltak. Mit tudunk „varázsolni” a király nevének betűiből? Csak a NEBUKADNECCAR vagy NABUKODONOZOR szó betűi jöhetnek szóba. A magánhangzók ékezetesek is lehetnek. Pl.:

NEBUKADNECCAR → BUKNA, KANCA, KÁD, BÉNA; NERC…

NABUKODONOZOR → BOKOR, KÓD, RONDA, KORONA…

 

Dánielt is mágusnak szánták, ezért is kapta a Baltazár nevet, amiben Bél, azaz Marduk isten neve szerepel. Próbáljuk ki a betűmágiát a BALTAZÁR névvel is. Pl.:

BALTAZÁR → BAL, BÁL, BALTA, ZÁR, RÁZ, BAZÁR, TALÁR…

 

A további tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson ide!

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1