Tájékoztató a hit-és erkölcstan megszervezéséről

paragrafus

Szakmai Fórum

 1. március 13.

 

A tájékoztató rendezvény meghívott előadója   Szakál Ferenc Pál , az EMMI Köznevelés-fejlesztési Főosztályának vezetője volt, aki a hamarosan megjelenő, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosítása alapján az alábbi tájékoztatást adta a megjelenteknek.

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma közzétette a www.kormány.hu weboldalon a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet módosításáról szóló tervezetet.

 

Az előterjesztés tartalmazza az állami általános iskolában az erkölcstan helyett választható   hit- és erkölcstan oktatásának megszervezésére vonatkozó szabályokat is.

A Kntv. 35. §- a alapján (hatályos 2013. szeptember 1-jétől 1. és 5. évfolyamon) :

 1. § (1) Az állami általános iskolában az erkölcstan óra vagy az e helyett választható, az egyházi jogi személy által szervezett hit és erkölcstan óra a kötelező tanórai foglalkozások része.

 

(2) A hitoktatást csak olyan módon lehet megszervezni, hogy az óvodában az óvodai foglalkozások, a középfokú iskolában a tanórai foglalkozások, a kollégiumban pedig a kollégiumi foglalkozások rendjéhez illeszkedjék.

 

(3) Az óvoda, az iskola és a kollégium az egyházi jogi személy által szervezett hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatos feladatok ellátása során együttműködik az érdekelt egyházi jogi személlyel. Az egyházi jogi személy által szervezett és felügyelt hit- és erkölcstan órák és foglalkozások tartalmát az egyházi jogi személy határozza meg az adott egyház iránymutatása szerint.

 

(4) A hit- és erkölcstan oktatás tartalmának meghatározása , a hitoktató alkalmazása és ellenőrzése, a hit- és erkölcstan oktatásra való jelentkezés szervezése, a foglalkozások ellenőrzése az egyházi jogi személy feladata .

 

Az óvoda, az iskola , a kollégium – a nevelési-oktatási intézményben rendelkezésre álló eszközökből köteles biztosítani a hit- és erkölcstanoktatáshoz szükséges tárgyi feltételeket , így különösen a helyiségek rendeltetésszerű használatát , valamint a jelentkezéshez és működéshez szükséges feltételeket .

 

Az egyházi jogi személy által foglalkoztatott hitoktató alkalmazásakor a 32. § (1) bekezdés h) pontját kell alkalmazni, ugyanakkor a 3. mellékletben foglaltakat nem kell alkalmazni.

 

“32. § (1) bekezdés h) pont:

 

Ha az iskola tananyagában a hittan, mint tantárgy szerepel, az állami intézményekre megállapított pedagógus létszámon felül alkalmazott hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie.

 

Az állami általános iskolában az iskola igazgatójának feladata , hogy

Kijelöli azt az időpontot, amikor az egyházi jogi személyírásban, meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg.

 

 A rendelettervezetben ez az időpont március 1. és március 14. között volt tervezve. Az előadáson elhangzott, hogy mivel nem tudjuk, mikor jön ki a jogszabály módosítás, így az igazgatók nyugodtan elkezdhetik szervezni a fenti tájékoztatót.

 

Az iskolának csak azoknak az egyházaknak kell biztosítaniuk a lehetőséget, amelyek egyházi jogi személy által, szervezetten tudják a hitoktatást vállalni ; amely egyházak jelzik, hogy vállalják és ténylegesen megszervezik a hitoktatást . “Az egyházak döntik el, hogy vállalják vagy nem, nem az iskola!”

 

A – tervezet szerint – az iskola igazgatója a kijelölt időpontot olyan módon közli az egyházi jogi személlyel , hogy azt az egyházi jogi személy a tájékoztató időpontja előtt legalább tíz nappal megkapja. Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a tájékoztatón nem tud megjelenni , az igazgatónak biztosítania kell, az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerésének lehetőségét a szülők részére.

 

Az általános iskolai beiratkozást megelőzően, az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

 

A rendelettervezetben ez az időpont március 16. és március 31. között tervezett.

 

Hozzáférhetővé teszi az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, különösen a tantervet, a tananyagot, a tankönyveket és a hit- és erkölcstanoktatás munkamódszerét.

 

Beiratkozáskor, átiratkozáskor a szülő a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez történő önkéntes írásbeli hozzájárulással egyidejűleg írásban nyilatkozhat az iskolának arról, hogy hit- és erkölcstanoktatást vagy az erkölcstan oktatást igényli a gyermeke számára.

A tájékoztatón elhangzott, hogy a beiratkozáshoz a KLIK egységes “nyilatkozat nyomtatványt” készít . Az iskoláknak a beiratkozáskor azonban a szülőket írásban nyilatkoztatniuk kell, hogy a hit- és erkölcstanoktatással összefüggő adatkezeléshez hozzájárulnak.

Amennyiben a szülő a hitoktatást választja, – fentiek alapján – az erről szóló nyilatkozatával egyidejűleg ahhoz is hozzájárul, hogy az iskola a gyermeke nevét és az osztálya megnevezését az érintett egyházi jogi személynek átadja.

Abban az esetben, ha a szülő nem tesz nyilatkozatot , továbbá, ha az egyházi jogi személy a hit- és erkölcstanoktatást nem vállalja, az iskola a tanuló számára erkölcstanoktatást szervez .

A beiratkozáskor a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését a következő tanévben vállaló egyházi jogi személy képviselője is jelen lehet , a szülőnek -igénye esetén – hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatban tájékoztatást nyújthat . Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a beiratkozáskor nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumok megismerhetőségét.

 

A beiratkozást követő három napon belül az igazgató az érintett egyházi jogi személy meghatalmazott képviselőjének átadja az érintett egyház által szervezett hit- és erkölcstanoktatásra jelentkezett tanulók adatait .

 

Az adatok átadását követő hét napon belül egyeztetést folytat a tanulócsoportok kialakításáról azon egyházak képviselőivel, amelyek által szervezett hit- és erkölcstan oktatás iránti igényről a szülők nyilatkoztak és amelyek a hit- és erkölcstanoktatás megszervezését vállalták .

 

Az egyeztetés során a tanulócsoportok kialakításával kapcsolatban figyelembe kell venni, hogy

 1. a) a hit- és erkölcstanoktatásban részt vevő tanulócsoportok összevonhatók ,
 2. b) az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstan órákat elsősorban az erkölcstan órák

számára az órarendben meghatározott időben kell megtartani.

 

Amennyiben az egyházi jogi személy az erkölcstan órával egyidejűleg a hit- és erkölcstan órát nem tudja megtartani , az érintett szülők írásbeli egyetértő nyilatkozata alapján az igazgató és az egyházi jogi személy képviselője írásban megállapodhat arról, hogy a hit- és erkölcstan órákat az egyházi jogi személy más időpontban vagy más időpontban az iskola épületén kívül tartja meg .

 

A hit- és erkölcstanoktatásra létrehozott csoportok létszámáról az igazgató június 30-ig tájékoztatja a fenntartót.

Az iskola tanév közben nem változtathatja meg az hit- és erkölcstanoktatás vonatkozásában meghatározott csoportbeosztást.

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54.§ (2)-(3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola tanügyi dokumentumaiban az “Erkölcstan/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja.

A hit- és erkölcstan órákra vonatkozó csoportnaplót a hitoktató, hittantanár vezeti , az iskola egyéb tanügyi dokumentumaiban a hit- és erkölcstanoktatással kapcsolatos további adminisztrációt a hittantanár tájékoztatása alapján minden tanítási órát követő tanítási nap végéig az érintett tanulók osztályfőnök e végzi el .

Amennyiben az egyházi jogi személy nem tud gondoskodni a hitoktató, hittantanár szakszerű helyettesítéséről, az iskola köteles a hit- és erkölcstan órán részt vevő tanulók felügyeletéről gondoskodni.

 

GYIK:

 

 1.      

Ki taníthatja az erkölcstant?

 

alsó tagozaton : tanító ( javasolt a 60 órás továbbképzés, feltanítás miatt)

felső tagozaton : tantárgynak megfelelő szakos tanári végzettség (felső tagozaton való tanításra feljogosító szakképzettséggel rendelkezik, és elvégezte az erkölcstan oktatására felkészítő 60 órás továbbképzést)

 

A hitoktatónak, hittantanárnak egyházi felsőoktatási intézményben szerzett hitoktatói, hittantanári vagy a hitélettel kapcsolatos felsőfokú képesítéssel és az illetékes egyházi hatóság megbízásával kell rendelkeznie.

 

Az OH ingyenes képzést nem szervez.

 

 1.      

Kell-e a PP-ben a hittant szerepeltetni?

 

A hitoktatás tartalmának meghatározása az egyház joga és kötelezettsége. Ezt a PP-ben nem kell szerepeltetni . Az iskolának “csak” az erkölcstannal kell foglalkoznia.

 

 1.      

Mi van akkor, ha a következő évben erkölcstan helyett hitoktatást választ a szülő?

Amennyiben a szülő a következő tanévre vonatkozóan az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan tantárgyra vonatkozó választását módosítani kívánja, az erre vonatkozó szándékát minden tanév május 20-áig írásban kell közölnie az igazgatóval és az érintett egyházi jogi személy képviselőjével.

Az egyházi jogi személy, egyeztetve az igazgatóval eldönti, hogy kell-e az érintett tanulónak különbözeti vizsgát tennie, és ha igen, akkor mi annak a tartalma.

 1.      

Tagja-e a nevelőtestületnek a hitoktató?

Nem. A hitoktató az egyház alkalmazottja, nem tagja a nevelőtestületnek /de kötelező órát tart és értékel is/. A naplóba, elektronikus naplóba nem tekinthet be, nem írhat bele. A hitoktató külön dokumentál, pl. a hiányzókat, amit az osztályfőnök vezet át a naplóba.

 

 

 1.      

Ki helyettesíti a hitoktatót?

Egyházi jogi személyt egyházi jogi személy helyettesíthet. Amennyiben az egyház ezt nem tudja megtenni, jelzi az iskola felé, amely a tanulók felügyeletét biztosítja /ped. asszisztens/.

 1.      

Van-e minimális létszám a hit-és erkölcstan oktatás vonatkozásában?

Minimális csoportlétszám nincs meghatározva, akár 1 főnek is tartható.

 1.      

Hogy történik 5. osztályban a hittan megszervezése?

Az egséges szervezésről tájékoztatást ad majd a KLIK, de a beiratkozásra vonatkozó előírásokat kivéve, a szervezése ugyanaz, mint az elsősöknél.

 1.      

Mi van akkor, ha év közben iskolát vált a gyermek és az új iskolában nincs olyan hitoktatás, amely a régiben volt?

Mivel év közben új csoport nem szervezhető, így erkölcstant fog tanulni.

A fakultatív hitoktatás lehetősége megmarad azon az egyházak részére, akik szervezetten a hitoktatást nem vállalják, nem tudják biztosítani!!!!!

Jogszabálytervezet elérhető: kormány.hu – EMMI – Társadalmi egyeztetés (3. lapon)

www.budapestedu.hu

www.fppti.hu

 

 1. március 17.
0 válaszok

Hagyjon egy választ

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Vélemény, hozzászólás?

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .