• Alapige: Dániel 1 – Dániel és barátai Babilonban
 • Kihívás: Étel-próba: Mivel táplálod a tested és lelked?
 • Intelligenciatípus: Vizuális-térbeli, logikai-matematikai, zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos, kapcsolati, önismereti, egzisztenciális
 • Tevékenység: Társasjáték készítése, kipróbálása ókori minta alapján, új szabály alkotása; ősi dallamra épülő zene hallgatása, zenei, mozgásos improvizáció, dalszövegírás; zsoltárhangok, zsoltáréneklés; ön- és társismereti játék: udvari tisztségek; szóasszociációk, reflexiók, kulcsszavak gyűjtése, történetszövés, imádság írása

 

Királyjáték (Vizuális-térbeli, logikai-matematikai)

Az egyik legrégibb társasjáték az ókori Mezopotámiából származik, és elsősorban királyi társasjátékként tartották számon. (A neve is csak úgy maradt fenn, hogy „Királyjáték”.) A játékot ismertető letölthető anyagot találunk itt:
The RoyalGame of Ur

Kép forrása

Nyitókép forrása

 

A felhasznált forrásanyag segítségével készítsék el a gyerekek a játékot hullámpapír alapra, papírapplikációval díszítve! Kis csoportokban dolgozhatnak, majd ki is próbálhatják az ismertetett játékszabály szerint.

A leírásból kiderül, hogy az eredeti játékszabályt nem ismerjük, és a játékos elme könnyen kitalál új szabályokat. Kreatív feladat a csoportok számára, hogy találjanak ki új szabályt a játéktáblához, amit próbáljanak is ki.

 

Udvari zene (Zenei-ritmikus, verbális-nyelvi, testi-mozgásos)

Hallgassuk meg egy ősi mezopotámiai dallam zenei feldolgozását Babilonról. A dallam igen egyszerű, csak néhány hang a hangterjedelme.

Ha tudtok gitáron vagy furulyán játszani, próbáljátok meg előadni hangszeresen, ritmushangszerekkel kísérve. Ha kedvetek van, írhattok a dallamra szöveget is.

 

 

Dániel kérése azért is jelentett botrányt, mert az udvari népek egyik kiváltsága volt, hogy a „király asztaláról” ehettek. Ezeken a lakomákon mindig szólt a zene. Hallgassuk meg ilyen füllel újra, milyen zene szólhatott Nebukadneccar udvarában, majd a gyerekek spontán mozgással próbáljanak rá táncot/mozgást rögtönözni.

 

Zsoltárdallamok (Zenei-ritmikus)

A babilóniai és asszír zene is az ősi sumer zenekultúrából származik, ami szoros kapcsolatban volt az istenek kultuszával. Ábrahám a kaldeai Úr-Kaszdim városából ment Kánaán földjére, és feltehetőleg az ősi sumer zenekultúra hatotta át az ószövetségi zenét is. (forrás)

Hallgassuk meg ősi dallamok felhasználásával a 104. zsoltár feldolgozását a Yamma együttes előadásában.

 

 

Dániel és barátai szívükben vitték magukkal a fogságba Isten szeretetét, a hozzá való ragaszkodást. Valószínűleg jól ismerték a törvényeket és Dávid zsoltárait is, hiszen az énekelt, ritmikus szöveget könnyebb az emlékezetnek megőrizni.

Kérdezzük meg a gyerekektől, hogy ismerik-e valamelyik zsoltárt a református énekeskönyvből? El tudják-e énekelni? – Hallgassunk meg néhány éneket, gyűjtsük össze az ismerőseket.

Majd énekeljük el a 25. zsoltár 1. versét, amit akár Dánielék is énekelhettek, ha nem is éppen így.

 

Szívemet hozzád emelem
És benned bízom, Uram.
És meg nem szégyeníttetem,
Nem nevet senki rajtam.
Mert szégyent nem vallanak,
Akik hozzád esedeznek,
Azok pironkodjanak,
Akik hitetlenül élnek.

 

Hallgassuk meg a zsoltár első versszakát Dinnyés József előadásában (0:32-ig). Az énekmondó előadásmód miatt a zsoltár az ősi zenei dallamok hangulatát idézi.

 

 

Udvari tisztségek (Kapcsolati, önismereti, egzisztenciális)

Dániel és társai Nabukadneccar babiloni király udvarába kerültek, ahol sokféle udvari beosztás és rang volt. Gondoljatok most a csoport tagjaira (gyülekezet, hittanosok, tábor résztvevői), és beszéljétek meg, hogy kit milyen feladattal bíznátok meg. Ha ugyanarra a posztra több jelölt is van, vitassátok meg, hogy az adott személy hogyan és miért látná el jól (vagy éppen rosszul) a kérdéses udvari feladatot.

Néhány udvari tisztség (a listát lehet bővíteni, alakítani, tisztségeket cserélni):

 • Király
 • Királynő
 • Hadvezér
 • Bankár
 • Főszakács
 • Ceremóniamester
 • Stylist (stílustanácsadó)
 • Fodrász
 • Személyi edző
 • Zenész
 • Festő

 

Történet- és imaszövő (Verbális-nyelvi, egzisztenciális)

A játék első felében szókártyákat írnak a gyerekek, három lépésben:

 • Mindenki írjon le három olyan szót egy-egy cédulára, ami először az eszébe jut.
 • Majd olvassuk el a történetet a Bibliából, és mindenki írjon három különböző szót egy-egy cédulára, ami először eszébe jut a történetről.
 • Végül három olyan szót írjon egy-egy cédulára, ami mindenképpen kell, hogy szerepeljen a történetben, ha el szeretnénk mesélni (a személyneveken kívül).

A cédulákat gyűjtsük három csomóba, és fajtánként keverjük össze (spontán szóasszociációk, reflexiók a történetre, kulcsszavak a történetből). Mindenki húzzon egyet-egyet a három csomóból (három szó lesz nála), és mondja el saját szavaival a történetet úgy, hogy a három szót beleszövi a történetmondásba.

Ha jól megy a történetalkotás, játszhatjuk láncmeséléssel is, egymásnak adva a szavakat.

Végül az összes szó közül mindenki válasszon ki hármat, és írja meg Dániel imádságát tanulóéveiből, a szavak felhasználásával.

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

 

 • Alapige: Dániel 1 – Dániel és barátai Babilonban
 • Kihívás: Étel-próba: Mivel táplálod a tested és lelked?
 • Intelligenciatípus: Verbális-nyelvi, kapcsolati, logikai-matematikai, vizuális-térbeli, természeti, testi-mozgásos
 • Tevékenység: Bibliai névpuzzle, nevek jelentésváltozása; határozatlan, szimbolikus számfogalom értelmezése; ékírás-ábécé megfigyelése, ékírás kipróbálása só-lisztgyurma alapon; ételek, zöldség, gyümölcs válogatása, csoportosítása, salátakészítés; fogójáték zöldség- és gyümölcsnevekkel

 

Névturmix (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, kapcsolati)

Olvassuk el a történetet a Bibliából, vagy mondjuk el saját szavainkkal, ügyelve a nevek használatára. A történet megismerése után alkalmazható játékok:

A pohárformába feldarabolva és jól összekeverve kerültek bele a Dániel könyvében szereplő babiloni nevek részei (nyomtatott lapon vagy kivetítve mutatjuk meg a betűábrát). Próbáld meg összeilleszteni a neveket helyesen, aztán keresd meg köztük Dániel és barátai új nevét.

 

ABÉD  ASPE  RAK

BAL  NEBU  SAD

KAD  SAK  NAZ

NEGÓ  TAZÁR

MÉ  NECCAR

 

A fenti szóelemeket és a héber nevek hasonló szóelemeit kis cédulákra írjuk, amiből véletlenszerűen húznak egyet-egyet a gyerekek. Keresse meg mindenki a társát vagy társait, akivel/akikkel egy nevet alkotnak. Ha sikerült, a héber és babiloni nevek párosításával további csoportokat alkothatunk:

ASPE/NAZ – NEBU/KAD/NECCAR

DÁ/NIEL – BAL/TAZÁR

HAN/ANJÁ – SAD/RAK

MÍSÁ/ÉL – MÉ/SAK

AZAR/JÁ – ABÉD/NEGÓ

 

Mit gondoltok, miért volt szükség az új nevekre? Beszédes a nevek jelentésváltozása – ez alapján indokoljátok a válaszotokat:

Dániel: „ítél az Isten” → Baltazár: „Bél oltalmazza életedet” (Bél = Marduk, Babilon városának istene)

Hananjá: „Jahve kegyelmes” → Sadrak: „Akku parancsa” (Akku: a holdisten)

Mísáél: „ki tartozik Istenhez?” → Mésak: „kicsoda Akku? a király vendége” (Akku: a holdisten)

Azarjá: „Jahve segített” → Abédnegó: „Nebó szolgája” (Nebó: babiloni istenség, Marduk fia)

Források: Keresztyén bibliai lexikon (Kálvin Kiadó), Bibliai nevek és fogalmak (Primo Kiadó)

 

A „felső tízezer” (Logikai-matematikai, verbális-nyelvi)

Kik kerültek Babilóniába? Először a „felső tízezer”.

Tudjátok-e, mit jelent ez a kifejezés? Saját szavaitokkal magyarázzátok meg. (A társadalom leggazdagabb rétege, a szám nem valós mennyiséget jelöl.)

A Királyok második könyvéből pontosan megtudjuk, kiket vittek fogságba először a babiloniak Jeruzsálemből. Figyeljétek meg, kik tartoztak a „felső tízezerbe”, és az ige tükrében mennyire pontos ez a szám:

„Fogságba vitte a jeruzsálemieket: minden parancsnokot és a haderő minden vitézét, tízezer foglyot, a mesterembereket és a várépítőket is mind. Nem maradt más otthon, csak az ország nincstelen népe. Fogságba vitte Jójákínt Babilóniába. A király anyját meg a király feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába. Minden tehetős embert, összesen hétezret, meg ezer mesterembert és várépítőt, és minden vitéz harcost fogságba hurcolt Babilónia királya Babilóniába.”

2Királyok 24,14 – 16

 

Ékírásjelek (Verbális-nyelvi, logikai-matematikai, vizuális-térbeli)

„Meg kellett őket tanítani a káldeusok írására és nyelvére is” – olvassuk Dánielről és társairól (Dán 1,4).

A káldeusok az Újbabiloni Birodalom (= Káldea) népe. A káldeusok is a sumérektől örökölt ékírással írtak. Jelrendszerük bonyolult, ezért alább az egyszerűbb ugariti (szintén ékírásos) ábécét figyelhetjük meg.

Nabú-Naid krónikája
a Kr. e. 6. szd. második feléből

 

Vizsgáljatok meg egy ékírásos ábécét. Mit vesztek észre?
(Alig van magánhangzó: ’a, ’i, ’u.)

 

Az ugariti ábécé Kép forrása

 

Készítsetek elő ékíráshoz szükséges eszközöket (hegyes pálca vagy krumplinyomda, só-liszt gyurma).

Írjátok le a neveteket ékírással, ha szükséges, alkossatok saját jeleket a hiányzó betűkhöz.

Ha készen vagytok, Dániel és barátainak babiloni nevét is leírhatjátok ékírással (Dániel 1,7).

Agyagszínű só-liszt gyurma hozzávalói:

 • 40 dkg liszt
 • 40 dkg apró szemű só
 • 250 ml vízben feloldva 2 teáskanál instant kakaó
 • 3-4 evőkanál étolaj

 

Dánielék konyhája (Természeti, logikai-matematikai)

Az udvari népek kiváltsága volt, hogy a király asztaláról kapták az ételt és az italt. Aki a király „iskolájába” járt, az is. Dániel azonban elhatározta, hogy semmi olyat nem eszik, amit tilt nekik Isten törvénye. Mózes pontosan leírta, mely állatok húsát ehetik meg a zsidók, a király asztalán viszont bármilyen hús lehet. A zöldséget azonban nyugodtan megehették.

Pakoljunk ki az asztalra különböző ételeket, az alábbi táblázat nyomán. Válogassák szét a gyerekek az étkeket aszerint, hogy egy zsidó ehetett-e belőle vagy nem.

A válogatásban segíthet Fráter Erzsébet két könyve: A Biblia növényei (Scolar, Bp, 2019); A Biblia ételei (Scolar, Bp, 2020). Lásd még A Biblia konyhakertje című bejegyzést (kattints a címre).

Válogassák ki a gyerekek azokat is, amelyeket Dánielék ehettek a babiloni udvarban. Amelyik növényben nem biztosak, hogy volt-e a Közel-Keleten a Biblia korában, ellenőrizhetjük a könyvekből!

A csoportosításról készíthetünk infografikát is.

Zsidók igen Zsidók igen, Dániel nem Zsidók nem Nem volt a korban vagy a területen
Olivaolaj Feta sajt Kolbászféle Cukor
Szezámmag Sonkaféle (marha vagy szárnyas – legyen feltüntetve a csomagoláson) Sonkaféle (disznó – legyen feltüntetve a csomagoláson) Napraforgómag
Lenmag Mazsola/szőlő Paradicsom
Fokhagyma Datolya, füge Paprika
Póréhagyma Gránátalma Narancs, alma
Vöröshagyma
Saláta, káposzta
Uborka, dinnye
Sárgarépa, retek
Olívabogyó

 

Készítsenek a gyerekek salátát kis csoportokban:

 • azokból a zöldségekből, amelyekből, biztos ehetett Dániel Babilonban
 • azokból az ételekből, amelyeket valamilyen oknál fogva nem ehetett (zöldségsaláta)
 • azokból a gyümölcsökből, amelyeket ehetett
 • azokból a gyümölcsökből, amelyeket valamilyen oknál fogva nem ehetett

Kiszámolhatják a saláta tápanyag (kalória, szénhidrát, rost) tartalmát egy tápanyagtáblázat segítségével (kattints a névre). Ehhez minden zöldségfajtát külön meg kell mérni a tisztitás után.

 

Étekfogó (Testi-mozgásos, természeti)

Fogójáték négy fogóval: ők az étekfogók. Az étekfogó (vagy asztalnok) a királyi asztal körül szolgált, az ételeket hordta fel és kínálta. Most a vendégeket fogja össze. Akit az étekfogó megfog, az félreáll, ő már a királyi asztal „foglya”. Aki menekül, és egy zöldségnevet kiáltva megáll, az védelmet élvez, amíg valaki a menekülők közül érintéssel ki nem váltja. Csak új zöldségnevet lehet mondani, ami már elhangzott, nem érvényes. A zöldségnevek körét kibővíthetjük gyümölcsnevekkel is.

A négy legügyesebb játékos, akit az étekfogó nem tud elfogni, lesz a négy héber ifjú. A játékot megismételve ők lehetnek az új étekfogók. (Ismételt játéknál minden zöldség- és gyümölcsnév „felszabadul”, vagyis újra használható védelmi célokra.)

 

 

A sorozat további részeit megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1

 

Dániel könyve alapján állítunk össze egy kihívás-sorozatot, amit tábori helyzetben is jól lehet alkalmazni: a játékos próbatételek egy-egy tábori nap kihívását jelentik. A játék- és feladatötletek a Howard Gardner által leírt intelligenciatípusokat figyelembe véve kerülnek sorra, és a tábori napok feladatkészletét jelentik. Általában több intelligenciaterület van feltüntetve, hiszen több is aktiválódik egy-egy tevékenység során. Az ötlettár anyaga nincs kész programba összefűzve, hiszen minden tábor más, ami a helyszíntől, létszámtól, életkortól és egyéb lehetőségektől függ. A játékok, feladatok közül szabadon válogathatnak a tábor szervezői, ezeket más anyagokkal kiegészítve, más tábori programok frissítésére is használhatják.

Az anyag Miklya Zsolt – Bódi Kati: Dániel és barátai című foglalkoztató füzetével összhangban készül, ezért a tábori munkához ezt a kiadványunkat is ajánljuk (kattints a címre).

 

A Dániel-sorozat kihívásai:

 • Étel-próba: Mivel táplálod a tested és lelked? – Dániel és barátai Babilonban (Dán 1)
 • Álom-próba: Kié a bölcsesség? Kié a hatalom? – Nebukadneccar álmai (Dán 2; 4)
 • Tűz-próba: Ki a te Istened? – hitvallás nehéz helyzetben: tüzes kemence (Dán 3)
 • Kéz-próba: Kinek a kezében van, ki méri meg az életed? – Bélsaccar lakomája (Dán 5)
 • Oroszlán-próba: Meddig tart a hited? – hűség nehéz időkben: oroszlánverem (Dán 6)
 • Lélek-próba: Mit látnak szemeid? – Dániel látomása: öregkorú és emberfia (Dán 7)

 

 

A sorozatot megtalálod a Segédanyagok / Sokrétű játékok / Dániel könyve – kihívások menüpont alatt: https://kateteka.hu/segedanyagok/sokretu-jatekok/#toggle-id-1