Pages Navigation Menu

21. Sára halála; Ábrahám sírt vásárol

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Ábrahám első birtoka is az ígéretben való hitéről tanúskodik. * Kölcsönös tiszteletadás egy keleti kereske­delmi ügylet során. Előzmények: Isten próbára tette Ábrahám hitét: kész-e odaadni neki fiát áldozatul. Ábrahám kész volt erre, és Isten gondoskodott Izsák helyett áldozati állatról. A Mórijjá hegyén történt áldozás utáni évekről hallgat a Biblia. Ábrahám valószínűleg nyugodtan élt Sárával és Izsákkal Beérsebában. Történet: Ábrahám Kirjat-Arbába* költözött, és ott élt Mamré* tölgyesének közelében, ahol már korábban évekig lakott. Sára ott halt meg százhuszonhat éves korában. Harminchat évig gondoskodhatott fiáról, Izsákról. Most földi harca véget ért. Ábrahám Sára sátrában gyászolt. Rá várt a szomorú feladat, hogy szeretett feleségét eltemesse. Ábrahámnak azonban nem volt sírhelye*. Nagyon idegennek érezte magát azon a földön, melyet az Úr neki ígért. Hova temesse* szeretett halottját? És ha ő meghal, neki hol lesz a végső nyugvóhelye? Szüksége volt...

Tovább olvasom

20. Ábrahám áldozata a Mórijjá hegyén

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten próbákat ad hitünk megerősítésére. Előzmények: Ábrahám és Sára gyermeke, Izsák végre meg­született. Hágárnak és Izmaelnek viszont el kellett a családot hagynia. Úgy gondolnánk, hogy Ábra­hám életében Izsák növekedése ezután már semmi gondot nem jelentett. Isten azonban készített valami mást is Ábrahám számára. Történet: Ábrahám* az ígéretek embere volt. Életének egyik legfontosabb ígérete is beteljesedhetett, született egy fia Sárától. Rajta keresztül tehát eljöhet a világ Megváltója. Egy éjjel Isten megszólította Ábrahámot. „Ábrahám!” Ő felelt: „Itt vagyok.” Ez a válasz mindig az engedelmesség kifejezése a Bibliában (lásd Sámuelnél, Ézsaiásnál stb.). Akkor az Úr a következő parancsot adta: „Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot*, és menj el Mórijjá* földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul* az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!” A parancs sokféle szempontból érthetetlen. Miért kell feláldozni, ha egyszer Istentől kapta, s...

Tovább olvasom

19. Izsák születése; Hágár és Izmael a pusztában

2015. január 12. | Beküldő | 2 hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten megtartja szavát és betölti szeretetét. Nem engedi megcsúfolni ígéreteit. * Formál magának egy kiválasztott népet, egy szent népet, amelyből a Messiás megszülethet. Előzmények: Ábrahám és Sára Gerárba költöztek. Hasonlóan elhallgatták, hogy házastársak, mint korábban Egyiptomban. Ahogy Abímelektől hazatértek, visszatért Ábrahám sátrába a béke. Ábrahám nem költözött tovább. Történet: Isten megtartotta ígéretét, Sára szülhetett egy fiút. Ez 25 évvel később történt, mint ahogy azt Isten Ábrahámnak először megígérte. Isten „meglátogatta” Sárát. Azt jelenti ez, hogy nem hagyta a keserűségben, és a meddőség átka alatt. Isten mindenható. Ő ezt is megteheti. Ezáltal lehetséges, hogy Ábrahám mégis nagy néppé legyen, ha csak egy gyermeke által is. Az előre megmondott időben megszületett Izsák (lásd 1Móz 18,14). Ábrahám 100, Sára 90 éves volt akkor. Így beszélt Sára: „Nevetségessé* tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja… Ki jósolta...

Tovább olvasom

18. Ábrahám Gerárban

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Az Istenbe vetett bizalom megrendülése prob­lémákhoz vezet. Előzmények: Sodoma és Gomora városát az Úr elpusztította vétkeik miatt. Ám előbb angyalai által megpróbálta kimenteni Lótot és családját. Lót és lányai valóban megmenekültek. Ábrahám épphogy csak túl volt a városok pusztulásán. Várta fia születését. Történet: Újra költözött Ábrahám. Családostul, mindenestül. Ebben az időben éppen Gerár* környékére. Abímelek* területe volt ez, Gerár királyáé. Ábrahám pedig ugyanúgy, mint valamikor Egyiptomban (1Móz 12), most is hazugsággal próbálta helyét megtalálni. Azt mondta Abímeleknek, hogy Sára az ő testvére. Ez ugyan félig igaz, mert valóban féltestvére volt, de ebben a helyzetben teljesen hazugságnak számít, mert csak életük féltése van benne. Három kérdés merülhet fel bennünk: Miért kerül Ábrahám megint ilyen szituációba? Hogy lehet, hogy semmit sem tanult az egyiptomi esetből? Miért nem várja nyugodtan a megígért gyermeket? Abímelek saját háztartásába vitte Sárát,...

Tovább olvasom

17. Sodoma és Gomora pusztulása; Lót megmenekül

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * A bűn olyan méreteket ölthet, hogy elma­radhatatlanná válik az ítélet. Előzmények: Ábrahám Sodomáért és a Jordán melléki városokért könyörgött. Vajon van-e legalább tíz igaz ember ott? Történet: A két angyal kora este érkezett Sodomába. Senki sem gondolta volna róluk, hogy angyalok. Lót a kapuban ült, s nagy örömmel és tisztelettel fogadta őket*. Meghívta őket házába, ott megmoshatják lábukat, és kipihenten indulhatnak majd reggel tovább. A két vendég ezt el is fogadta, bár először nagyon szabadkoztak. Nem lehet tudni, hogy vajon csak udvariasság volt-e, vagy próbára tették Lótot. Mindenesetre Lót ismerte a sodomabelieket, és nem merte vendégeit az utcán hagyni. Vacsorát készített nekik. Időközben a város férfiai tudomást szereztek a vendégekről, és gyülekezni kezdtek a háza ajtaja előtt. Azt akarták, hogy a vendégek menjenek ki hozzájuk. Lót nem engedte. Először is ez a vendégfogadás normáival ellenkezett....

Tovább olvasom