Pages Navigation Menu

255. A kánaáni asszony

2015. február 17. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Nagy hitet dicsér meg Jézus. * Az imádság Isten iránti bizalomból fakad. Előzmények: Néhány farizeus és írástudó megfeddte az Úr Jézus tanítványait, mivel mosdatlan kézzel ettek. Jézus képmutatással vádolta őket. Történet: Több, mint egy évig volt az Úr Jézus Galileában. Számos beteget gyógyított meg, ördögöket űzött ki. Sok ezren hallgatták az üdvösségről szóló tanítását. S végül is mi történt? Sokan elhagyták Őt. Jézus azután tanítványaival együtt elment Galileából Tírusz és Szidón területére, azaz Sziro-Fönícába*. Egy háznál szállt meg, s azt akarta, hogy senki ne tudjon róla, de ottléte nem maradhatott titokban. Egy asszony kereste fel. Máté kánanáni (a Károli fordításban: kananeus) asszonynak* nevezi, míg Márk azt mondja, hogy görög* (a Károli fordításban: pogány) volt, sziro-föníciai származású. Az asszony távolról így kiáltott hozzá: „Uram, Dávid Fia! Könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek!” Honnan tudta,...

Tovább olvasom

215. Menekülés Egyiptomba; a betlehemi gyermekek megölése; visszatérés

2015. február 13. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Az Úr Jézus, mint menekült. * Vállalni valamit az Úr Jézusért. * Krisztust az ellenségei meg akarják ölni. Előzmények: Amikor a napkeleti bölcsek meglátták a zsidók újszülött királyának csillagát, Jeruzsálembe utaztak. A főpapok és írástudók megmondták Heródesnek, hogy Krisztusnak Betlehemben kell megszületnie. Heródes kérte a bölcseket, hogy amikor visszafelé jönnek, térjenek be hozzá, és számoljanak be neki. A csillag megmutatta a bölcseknek azt a helyet, ahol a gyermek volt. A bölcsek imádták Őt és megajándékozták. Isten figyelmeztetésére nem mentek vissza Heródeshez. Másik úton tértek vissza hazájukba. Történet: Mikor a napkeleti bölcsek eltávoztak, az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában. Azt mondta: „Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Heródes halálra fogja kerestetni a gyermeket!” József engedelmeskedett. Még azon az éjszakán elment Jézussal és Máriával Egyiptomba*. Ott...

Tovább olvasom

198.201. Ezsdrás szociális megújítása; Ezsdrás, a szigorú írástudó

2015. február 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , ,

Üzenet – Téma: * Isten oltalma iránti bizalom. * Hitetlennel való házasság nem kedves Istennek. * Bűnvallás és bocsánatért való könyörgés. * Az Isten törvényéhez való ragaszkodás mindenekelőtt Isten szeretetét jelenti. Előzmények: A babiloni fogságból hazatérő első zsidó cso­port Círus király engedélyével, Zerubbábel és Jósua vezetésével tért vissza Jeruzsálembe. Rögtön elkezdték a templom újjáépítését, ami Círus parancsa volt. A samaritánusok támadásai miatt az építkezés leállt egy időre, de Haggeus és Zakariás próféta bátorító szavai miatt folytatták azt, és be is fejezték. 1. történet: Ezsdrás könyvének első hat és hetedik fejezete között egy kb. 58 éves időszak húzódik. A 7. fejezetben megismerkedhetünk Ezsdrással. Ő Áron főpap leszármazottja volt, amit családfája bizonyít. Ezsdrás nemcsak pap volt, hanem írástudó is, tehát jól ismerte a zsidó törvényeket. Ezt még Perzsia királya is tudta róla. Engedélyt kapott Artahsasztá* perzsa királytól, hogy egy csoport honfitársával...

Tovább olvasom

196-197. Mordokaj kitüntetése; Hámán bukása és halála; a zsidók megmenekülése

2015. február 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Isten megmenti népét a bukástól. * Isten megbünteti népének ellenségeit. * Emlékezés különleges eseményekre. Előzmények: Hámán kivetítette Mordokaj elleni gyűlöletét, aki nem akart meghajolni előtte, egy egész népre, és a birodalomban élő összes zsidót ki akarta irtani. Eszter hívatlanul járult a király elé, amivel az életét kockáztatta. A király kegyelmes volt, és Eszter meghívhatta őt Hámánnal együtt egy lakomára. Meghívta őket a következő estére is. Akkor mondja el a királynak a kérését. 1. történet: Hámán nagyon boldog volt Eszter lakomája után. Bár éktelen haragra gerjedt, mikor a kapun ment keresztül, és Mordokaj ismét nem hajolt meg előtte, mégis visszafogta magát. Hazaérve Hámán egybehívta barátait és feleségét, Zerest. Elsorolta nekik, milyen nagy vagyona, mennyi fia van, és hogyan emelte őt a király nagyobb méltóságra minden vezető emberénél. Büszkeséggel telve mesélt arról is, hogy Eszter királyné csak...

Tovább olvasom

194-195. Hámán terve a zsidókkal; Eszter a király előtt

2015. február 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Sátáni erőkkel való küzdelem. * Gyűlölet a zsidó nép ellen – gyűlölet Isten ellen. * Eszter életét kockáztatta Istenért és népéért. Előzmények: Ahasvérós, Perzsia királya, eltávolíttatta Vasti királynét, mert parancsára nem jelent meg az ünnepségen. Ezután a birodalom minden területéről csinos lányokat hoztak a palotába. Esztert választották királynénak. Mostohaapja minden nap a kapuhoz ment, hogy megtudja, hogy van Eszter. 1. történet: Úgy tűnik, hogy miután Eszter királyné lett, Mordokaj tisztséget kapott a királyi udvarnál. Legalábbis naponta ott tartózkodott. Újra fiatal lányokat hozattak a király számára. Ezt furcsálhatjuk, hiszen Ahasvérós már talált királynét. Valószínűleg a hárem méretét akarták tovább növelni. Eszter továbbra is elhallgatta zsidó származását, Mordokaj iránti engedelmességből. Eszter királynéként is hűséges maradt nevelőapjához. Mordokaj egy nap Súsán várában megtudta, hogy két teremőr (Bigtán és Teres) nagyon megharagudott Ahasvérósra. Összeesküvést szőnek, hogy megöljék a királyt....

Tovább olvasom