Pages Navigation Menu

151-152. Jórám király harca Móáb ellen; Naamán meggyógyítása

2015. február 11. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Az Úr teljes megtérést vár, nem fél szívet. * A nyomorúság imádkozni tanít, de mi történik aztán? * Gyerekek is bizonyságot tehetnek Isten ha­talmáról. * Hit és gőg nem járhat együtt. * Isten igéjét hallgató ember is bűnbe eshet. Előzmények: A súnémi asszony jól gondját viselte Elizeusnak, ezért az Úr egy fiúgyermekkel ajándékozta meg. Mikor ez a fiú meghalt, az Úr Elizeuson keresztül feltámasztotta. Elizeus további csodákat tett a prófétatanítványok megsegítésére. A továbbiakban Izráel nemzeti életének prófétájaként láthatjuk őt. Bevezetés: Aháb király Rámót-Gileád-i harcmezőn történt halála után (vö. 1Kir 22; 143. lecke) Ahazjá király uralkodott Izráelen, de ő hamarosan meghalt (vö. 2Kir 1; 144. lecke). Utána Aháb második fia, Jórám következett a trónon. Dávid király idején úgy a móábiak, mint az edómiak adókötelesek voltak az izráelitáknak (2Sám 8,2.14). Izráel kettészakadása után a tíz törzs országának...

Tovább olvasom

116. Dávid gondoskodik Mefibósetről

2015. február 9. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Az ígéret kötelez. * Isten országában értékesek a hátrányos helyzetben lévők. Előzmények: Dávid egész Izráel királya lett, és Jeruzsá­lemben uralkodott. A szövetség ládája egy sátor­ban volt a fővárosban, ahol Dávid palotát épít­tetett. Az Úr nem akarta, hogy templomot is építsen; azt majd utódja teheti meg. Ugyanakkor megígérte, hogy Dávid utódai közül származik a Messiás. Bevezetés: 2Sám 8: Dávid harcokat vezetett, hogy megszilárdítsa országa helyzetét. Először a filiszteusokat verte meg, majd a móábiakat, akik az alattvalói lettek. Legyőzte a szíreket is. Észak Szíria egyik városának és tartományának, Hamátnak királya követséget küldött, hogy Dávid kegyét megnyerje. Edómot és Ammónt is megszállta, és adófizetőivé tette. Dávid gazdagsága ezzel óriásivá növekedett. Rövid idő múlva Izráel elnyomott népből olyan nemzetté lett, amellyel Közép-Kelet népeinek számolnia kellett. Az Úr megsegítette Dávidot, és ő hálás volt ezért. Tájékoztatásképpen: A hadsereg parancsnoka Jóáb...

Tovább olvasom

84. Sámson utolsó győzelme

2015. január 31. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Sámson hőstette Isten erejének/kegyelmé­nek köszönhető. * Sámson önfeládozó halála Krisztus áldoza­tára emlékeztet. Előzmények: Sámsont Delila elcsábította, hogy árulja el erejének titkát. Következménye az lett, hogy a filiszteus fejedelmek kiszúrták a szemét, és a foglyok házába vitték, hogy egy malmot hajtson. Történet: Sámsonnak a filiszteusok fogságában naponta a nehéz malomköveket kellett forgatnia. Vaksága folytonos figyelmeztetés lehetett számára, hogy mennyire eltávolodott Istentől. Nyomorúságában azonban ismét az Úrhoz fordult, és Ő megbocsátotta hűtlenségét. Közben a haja* is nőni kezdett, ami hajdani názírságának külső jegye volt. Vajon az erejét is visszakapja? Ünnepet tartottak Dágón* templomában. Hogy az öt város melyikében állt a templom, azt nem olvassuk itt. Dágón templomok voltak Gázában és Asdódban is. Valószínűleg e kettő valamelyikében történhetett. Asdód volt közelebb a Szórék völgyéhez, ahol Sámsont elfogták Delila házában, Gáza ettől délre feküdt. Az ünnepséget Dágón bálványistenének rendezték...

Tovább olvasom

39. Az istenfélő Jób

2015. január 22. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Isten próbára teszi azokat, akiket szeret. * A hitet meg lehet tartani a nehézségek, szen­vedések ellenére is. Bizalmunk Istenbe ves­sük, aki mindent megtehet! Bevezetés: Arra a kérdésre, hogy Jób történeti vagy alle­gorikus személy volt-e, a feleletet az Ezékiel 14,14.20 és Jakab 5,11-ben találjuk meg. Az Úr Ezékielhez intézett szavai világosak. Még ha Noé, Dániel és Jób laknának is egy bűnös országban, az Úr azt az országot értük sem kímélné meg. Jóbot, éppen úgy, mint Noét és Dánielt, maga az Úr említi, mint valaha élt embereket. Ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy a zsidók ismerték Jób könyvét. Ugyanez tűnik ki Jakab leveléből, aki azt írja: „Jób állhatatosságáról hallottatok”. Jób könyve az úgynevezett „költői könyvekhez” tartozik, de azért történelmi eseményt ír le. Stílusbeli különbség van az első két fejezet és a 42. fejezet második része – melyek...

Tovább olvasom