Pages Navigation Menu

365-062. A tíz leprás

2015. március 8. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 óraterv, Újszövetség - Egyéb ötletek
SZŰRŐK: , , , , , , , ,
, , ,

Mindezek a tartalmak, és a hozzájuk tartozó dokumentum letöltése már csak előfizetőink részére érhető el! Előfizetéshez kattintson...

Tovább olvasom

332-333. Saul megtérése; Saul újra Jeruzsálemben

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Istennek semmi sem lehetetlen: a megtérés az Ő csodája. * Amire az Úr elhív, arra fel is készít. Előzmények: Eddig a Péter apostol körüli eseményekkel foglalkoztunk, most rátérünk a Pál apostolról szóló elbeszélésekre. Már ifiú Saulként megismertük, ott volt István megkövezésénél. A szanhedrin tagjai ruháikat Saulra bízták, aki örült István halálának. Saul ezután pusztította a jeruzsálemi gyülekezetet, férfiakat és nőket hurcolt el házukból, és börtönbe vettette őket (vö. ApCsel 7,58 és 8,1; 326. lecke). Bevezetés: Ki ez az ember? Héber neve Saul („kért” vagy „Istentől kiimádkozott” — mint Izráel első királya, a benjámini Saul — vö. 1Sám 9); Jézus így szólította meg (ApCsel 9,4). Benjámini (Fil 3,5: „…nyolcadik napon metéltek körül, Izráel népéből, Benjámin törzséből származom, héber a héberek közül…”), de római polgár is (ApCsel 22,25-27). Ezért lett héber neve átalakítva a görög/rómaiasan hangzó Saulusra....

Tovább olvasom

323. A sánta meggyógyítása; Péter és János fogságban, és a nagytanács előtt

2015. február 26. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A csoda szíveket nyit meg. * Inkább kell Istennek engedni, mint embe­reknek. Előzmények: Jézus Krisztus gyülekezete naponta növekedett Jeruzsálemben. A jeruzsálemiek tisztelték a fiatal közösséget. 1. történet: Délután 3 óra volt, az imádság órája*. Péter és János apostol az Ékes-kapuhoz* érkeztek, mely a templom (elő)udvarába vezetett. Láttak ott ülni egy koldust*, aki születése óta sánta volt. Naponta elvitték a templom kapujába, odaültették, hogy alamizsnát, adományt kéregessen a templomba menőktől. Ő maga fogyatékossága miatt nem mehetett be a templomba. Amikor e koldus látta, hogy Péter és János a templomba jön, alamizsnát kért tőlük. A két apostol figyelmesen nézett a koldusra. Bizonyára azt akarták látni, fogékony-e ez az ember a csodára? Péter megszólította: „Nézz ránk!” Ő fölnézett rájuk; azt hitte, valamilyen adományt kap. Ám Péter így folytatta: „Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked:...

Tovább olvasom

287. A vak Bartimeus meggyógyítása

2015. február 24. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Őszinte hit – Jézus válasza: szabadítás. * Szabadítás – emberi válasz: Isten dicsőítése. Előzmények: Útban Jeruzsálem felé Jakab és János édesanyja azt kérte az Úr Jézustól, hogy fiai előkelő helyet kapjanak az Ő országában. Történet: Az Úr Jézus és tanítványai a forgalmas jerikói úton* Jeruzsálem felé tartottak. Sokan kísérték őket. Amikor Jerikóhoz közeledtek (Máté és Márk szerint elhagyták a várost), az út mellet egy vak koldus ült*. (Máté szerint ketten voltak. Lehet, hogy Bartimeus* volt az ismertebb közülük.) Mikor megtudta, hogy a názáreti Jézus jön az úton, kiáltozni kezdett: „Dávid Fia, könyörülj rajtam!” Az Úr Jézus megállt, és magához szólította. Nem vetette meg a szegény koldust. Az emberek viselkedése egyszeriben megváltozott. Szóltak a vaknak: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!” Ha Jézus hívatja a vakot, akkor bizonyosan meg is fogja gyógyítani, gondolták joggal. Szeretnék azt közelről...

Tovább olvasom

274. Jézus meggyógyít egy asszonyt szombatnapon

2015. február 22. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Újszövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Az Úr szabadíthatja meg a betegséggel meg­kötözötteket. * Jézus a szombat Ura, szabad hát jót tenni szombaton. Előzmények: Jézus Jeruzsálem pusztulásáról és az Ő vissza­jöveteléről beszélt tanítványainak. Az ajtóőrről, s az okos és gonosz szolgáról szóló példázatokkal tanított az éberségről. Történet: Egy szombaton Jézus valamelyik zsinagógában tanított. Egy asszony* is hallgatta, akit már tizennyolc éve gyötört a betegség. Teljesen meggörnyedve* járt, nem tudott kiegyenesedni. Feltűnő, hogy bár beteg, mégis eljött a zsinagógába istentiszteletre. A gonosz lélek nem tudta eltántorítani attól, hogy részt vegyen az istentiszteleten. (Kérdés, hogy itt „megszállottság”-ról beszélhetünk-e?) Jézus megszólította az asszonyt: „Asszony, megszabadultál betegségedből.” Rátette kezét, s a betegség abban a pillanatban elhagyta. Az asszony felegyenesedve dicsőítette Istent gyógyulásáért, amely nem csupán testét érintette. Lelke is meggyógyult, a gonosz lélek elhagyta őt. Az Úr Jézus itt megbizonyította, hogy hatalmasabb a Sátánnál. Márpedig...

Tovább olvasom