Pages Navigation Menu

32. József Potifárnál és a börtönben

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Az Úr Józsefről való gondoskodásának alapja az Ő szövetségéhez való hűsége. * A hűség próbája: kísértés ellenére sem vét­kezni. Előzmények: Józsefet bátyjai Dótánban kereskedőknek adták el, akik magukkal vitték Egyiptomba. Ott Potifár-hoz került, a fáraó testőrparancsnokához. Történet: Amit József bátyjai semmiképpen sem akartak, az történt: Józsefet az Úr, a szövetség Istene* Egyiptomban megáldotta. Rabszolga létére hamarosan nagyon fontos és különleges tisztséget kapott! József elfogadta a sorsát. Nem próbált megszökni, hanem megértette, Isten kívánsága az, hogy a lehető legjobban végezze munkáját. Potifár hamar észrevette, hogy új rabszolgája különleges ifjú. Remekül végezte a dolgát. Ilyen hűséges rabszolgája még sosem volt… Nemcsak a saját munkáját látta el kitűnően, hanem mindenre kiterjedt figyelme, ami a nagy birtokon történt. Mindent nyugodtan rábízhatott. Nemcsak hogy legnagyobb rendben folytak a dolgok, amióta József ott dolgozott, hanem Potifár azt is észrevette, hogy mindez...

Tovább olvasom

31. Józsefet eladják testvérei

2015. január 12. | Beküldő | 2 hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A gyűlölet mindenkiben kárt tesz. Előzmények: Jákób letelepedett Hebrónban, ahol elhunyt apja nyájait legeltette. Bételnél Isten megújította szövetségét Jákóbbal. A Hebrónba vezető úton meghalt Ráhel, amikor második fiát, Benjámint szülte. Történet: Józsefet, legkedvesebb feleségének nagyobbik fiát szerette Jákób legjobban. József öccse, Benjámin még egész kicsi volt. Tíz féltestvére viszont felnőtt, a legtöbbjüknek már gyermeke született. Ahogy majd a történet folyamán látni fogjuk, nem valami rokonszenvesek. Közülük néhányan már korábban megmutatták rossz tulajdonságaikat, névszerint: Simeon, Lévi és Júda. Az öregedő Jákób Józsefet kedvelte. El is kényeztette. Egy különösen szép köntöst, egy „tarka ruhát”* adott neki. A tizenhét éves Józsefet gyűlölték testvérei. Nem volt hozzá egy jó szavuk sem. Úgy vélték, hogy erre minden okuk megvan: „rossz híreket hordott róluk az apjuknak”, azaz, ha valami olyat tettek, amit apjuk rosszallott volna, beárulta őket. Továbbá bántotta őket az...

Tovább olvasom

30. Jákób másodszor Bételben

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Mielőtt Jákób újra találkozna Bétel Istenével, az idegen isteneket el kell tüntetnie. * Ígéreteink megtartása. A szövetség megújí­tása. Előzmények: Megtörtént az Ézsauval való találkozás, melytől Jákób nagyon félt. Egy darabig Szukkótban, majd Sikemben lakott. Történet: A sikemi tartózkodás rosszul végződött (1Móz 34). Jákób és fiai gyűlöltté tették magukat a kánaániak előtt. Az Úr azt mondta Jákóbnak: „Készülj, és menj föl Bételbe, telepedj le ott! Készíts ott oltárt az Istennek, aki megjelent neked, amikor menekültél bátyád, Ézsau elől!” Amikor Jákób álmában az égig érő létrát és azon az angyalokat látta (1Móz 28,10–22), megfogadta az Úrnak, hogy ugyanezen a helyen fogja tisztelni, ha baj nélkül visszatér. Már itt tartózkodott ebben az országban, mégsem teljesítette azonnal, amit Istennek fogadott. Az Úrnak kellett erre őt figyelmeztetnie. Milyen türelmes is Ő velünk, engedetlen emberekkel! Jákób tudott családja és szolganépe helytelen...

Tovább olvasom

29. Jákób kibékül Ézsauval

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Jákób megerősödött hite alázatot és bátorsá­got munkált benne az Ézsauval való találkozáshoz. * A megbocsátás – kibékülés szükségessége. * Izráel Istene az Úr Előzmények: Jákób a Jabbók-folyónál Istennel küzdött. Másik nevet kapott: Izráel. Sántítva jött el győz­tesként Penúélből. Átkelt a Jabbókon feleségeihez és gyermekeihez. Jószága ezalatt a túlsó parton maradt. Történet: Már jött is Ézsau! Négyszáz ember volt vele. Félelmetes látvány lehetett. Amikor Jákób meglátta, hogy bátyja seregével közeledik, intézkedni kezdett. Fiait és Dinát, a leányát szétosztotta négy felesége közt. Zilpát és Bilhát előre állította a gyermekeikkel. Aztán Lea és gyermekei következtek. Jákób legkedvesebb feleségét, Ráhelt egészen hátra állította fiával, az ifjú Józseffel. Megértjük szándékát: azt kellett a lehető legjobban megvédenie, aki neki a legkedvesebb volt. Jákób előttük ment, és szembetalálkozott Ézsauval. Hajlongva közeledett bátyjához. Hétszer borult le a földre. Ez valószínűleg valójában nem hétszeri*,...

Tovább olvasom

28. Jákób tusakodása Penúélnál

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A félelem nem hitből fakad. * Mit jelent a küzdelem „Istennel és emberek­kel”? * Tanuljunk Istennel való függőségben élni! Előzmények: Jákób feleségeivel és mindenével elszökött Paddan-Arámból. Miután Gileád hegységénél szövetséget kötött Lábánnal, és elbúcsúzott tőle, tovább indult a Jordánon túlra. Történet: Jabbóknál, a Jordán egyik mellékfolyójánál Jákób különös találkozást élt át. Isten angyalai bátorították. Mikor meglátta őket, így szólt: „Isten tábora ez!” És elnevezte azt a helyet Mahanaimnak*. Így tudta meg, hogy Isten oltalmazza őt. Ebből erőt merítve tovább mert indulni, hogy bátyjával, Ézsauval találkozzék. Ézsau megesküdött, hogy apja halála után meg fogja Jákóbot ölni, mivel csalással elvette tőle az elsőszülöttnek járó áldást (1Móz 27,41). Ézsau ekkor Széírben* lakott, Edóm* földjén. Jákób követeket küldött Ézsauhoz, akit „uramnak” nevezett. „Ezt mondja a te szolgád, Jákób: Lábánnál voltam jövevény, ott tartózkodtam mostanáig. Szereztem ökröket, szamarakat és juhokat,...

Tovább olvasom