Pages Navigation Menu

39. Az istenfélő Jób

2015. január 22. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
,

Üzenet – Téma: * Isten próbára teszi azokat, akiket szeret. * A hitet meg lehet tartani a nehézségek, szen­vedések ellenére is. Bizalmunk Istenbe ves­sük, aki mindent megtehet! Bevezetés: Arra a kérdésre, hogy Jób történeti vagy alle­gorikus személy volt-e, a feleletet az Ezékiel 14,14.20 és Jakab 5,11-ben találjuk meg. Az Úr Ezékielhez intézett szavai világosak. Még ha Noé, Dániel és Jób laknának is egy bűnös országban, az Úr azt az országot értük sem kímélné meg. Jóbot, éppen úgy, mint Noét és Dánielt, maga az Úr említi, mint valaha élt embereket. Ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy a zsidók ismerték Jób könyvét. Ugyanez tűnik ki Jakab leveléből, aki azt írja: „Jób állhatatosságáról hallottatok”. Jób könyve az úgynevezett „költői könyvekhez” tartozik, de azért történelmi eseményt ír le. Stílusbeli különbség van az első két fejezet és a 42. fejezet második része – melyek...

Tovább olvasom

38. Jákób Egyiptomban: Áldásai, halála és temetése

2015. január 22. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten gondoskodik Jákóbról és családjáról. * József a Messiás előképe. * Jákób Isten áldását kéri és kapja utódaira. Előzmények: Amikor a testvérek elutaztak, kitűnt, hogy Benjámin zsákjában magukkal vitték József ezüstserlegét. Júda öccse védelmére kelt, és azt akarta, hogy őt büntessék meg helyette. József megismertette magát testvéreivel. Jákób örült, amikor meghallotta, hogy József még él. Történet: Izráel, a család ősapja egy pillanatig sem tétovázott, hogy elinduljon-e Egyiptomba, Józsefhez. Mindenét magával vitte. Nagy csapattal indult el Hebrónból, ahol az utóbbi években lakott. A szekereken az asszonyok és gyerekek utaztak. A szamarak és a tevék a kisebb háztartási felszereléseket és az élelmet szállították. A nagy juh-, kecskenyájakat és a marhacsordákat Jákób fiai, unokái és pásztorai terelték. Izráel örömmel ment, nemsokára viszontlátja Józsefet! Beérsebában, Kánaán déli határvidékén, ahol Ábrahám sok évig lakott, Izráel néhány napi pihenőt tartott. Mielőtt...

Tovább olvasom

37. A testvérek harmadszor József előtt: József megismerteti magát velük

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten keze József és testvérei életében. * Kétségbeeséstől a bűnbocsánatig. Előzmények: Jákób fiai végre megkapták apjuk beleegye­zését, hogy másodszor is útra keljenek Egyiptomba. Júda kezességet vállalt Benjáminért. József rend­kívül barátságosan fogadta őket. Ő is velük evett és ivott. Történet: Mielőtt a testvérek másnap reggel útra keltek volna, József háza felügyelőjének különös parancsot adott. A testvérek zsákjait tötse meg annyi gabonával, amennyit csak el bírnak vinni, és úgyanúgy, mint az előző alkalommal, a pénzüket tegye vissza a zsákjukba. „Serlegemet, az ezüst serleget pedig tedd a legkisebbik zsákjának a szájába gabonája árával együtt!” A ház felügyelője pontosan végrehajtotta a parancsot. Amikor kivilágosodott, elindultak a testvérek. Alig hogy kiértek a városból, József azt mondta háza felügyelőjének: „Indulj, fuss utánuk azoknak az embereknek! Ha utoléred őket, ezt mondd nekik: Miért fizettetek rosszal a jóért? Hiszen ez az, amiből inni...

Tovább olvasom

36. József testvérei másodszor Egyiptomban

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Júda kezessége Krisztus előképe. * Isten munkálkodik a testvérek szívében. * A sírás nem szégyen. Előzmények: József testvéreinek nehézsége támadt az egyip­tomi alkirálynál. Megszólalt a lelkiismeretük a József ellen elkövetett gonosztett miatt. Simeon nélkül tértek vissza, és elmondták Jákóbnak az egyiptomi ember kívánságát, hogy Benjámint vigyék Egyiptomba. Jákób ebbe nem akart beleegyezni. A gabonászsákokban levő pénz félelemmel töltötte el őket. Történet: Az éhínség még mindig tartott Kánaánban is. A gabona, melyet Jákób fiai Egyiptomból hoztak, elfogyott. Jákób azt mondta fiainak: „Vásároljatok megint egy kis élelmet!” Habozva fogalmazott, nem ejtette ki az „Egyiptom” nevet, csak nagyon óvatosan szólt „egy kis élelem”-ről. Természetesen Jákób is tudta, mi a feltétele a második egyiptomi útnak. De a fiaira hagyta, hogy ezt a számára fájdalmas dolgot megemlítsék. Nem Rúben, a legidősebb fiú, hanem Júda vetette föl a nagy problémát. „Szigorúan...

Tovább olvasom

35. József testvéreinek első egyiptomi útja

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * A megbízhatóság próbája. * Ha megszólal a lelkiismeret… Előzmények: József az Úr segítségével alkirály lett. A bőség hét esztendeje után most beköszöntött az éhség. Történet: Kánaánban is éhínség uralkodott. Ott nem jutott senkinek eszébe, hogy az ínséges időkre gabonát tároljanak. Jákób megtudta, hogy Egyiptomban még bőségesen van gabona. Összehívta hát fiait, és a következő megbízást adta nekik: „Hallottam, hogy Egyiptomban van gabona, menjetek el, és vásároljatok ott gabonát, hogy életben maradjunk, és ne haljunk meg!” E rövid, de velős megbízás után a testvérek szamaraikon elindultak Egyiptomba. A tizenkettő közül csak tízen, mert József nem volt többé, József öccsét, Benjámint pedig az apa, Jákób nem engedte el velük. Azt gondolta magában: Félek, hogy útközben szerencsétlenség éri. Így mentek hát a testvérek: Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Lea idősebb fiai, Dán és Naftáli, Bilha fiai, Gád és...

Tovább olvasom