Pages Navigation Menu

27. Jákób visszaindul Kánaánba

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten megsegítette Jákóbot, teljesítette ígéretét. * Jákób „ügyeskedése”, Lábán kétszínűsége nem követendő példa. Előzmények: Jákób már tizennégy éve lakott és szolgált Lábánnál. Apósa nem járt el becsületesen vele szemben, hiszen ígérete ellenére Ráhel helyett Leát adta neki előbb feleségül. Jákóbnak feleségeitől és azok két szolgájától tizenegy fia és egy lánya született. Bevezetés: Az 1Móz 30-ban részletesen olvashatunk arról, hogy Lábán állandóan változtatta Jákób bérét. Nem fontos, hogy mindezt nagyon részletesen mondjuk el a gyerekeknek; a tarka és fehér juhokról természetesen szólhatunk. Történet: Amikor Jákób megmondta Lábánnak, hogy letelt a két feleségéért, Leáért és Ráhelért való tizennégy évi szolgálat, és vissza akart térni Kánaánba, Lábán kérte, hogy maradjon még. Ugyanis az Úr Jákóbért nagyon megáldotta őt. De mennyi legyen a bére? Jákób azt kérte, hogy a nyájból minden tarka bárány legyen az övé. Lábán beleegyezett, majd...

Tovább olvasom

26. Jákób Lábánnál

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Szerelem első látásra. A szerelem gyümölcse, Isten ajándéka a gyermek. * A féltékenység sok harag és szomorúság gyökere. Előzmények: Jákób menekülés közben Istennel találkozott Bételben. Álmában Isten neki is megismételte azt az ígéretet, amit Ábrahámnak és Izsáknak tett. Bevezetés: Jákób vidáman folytatta útját Paddam-Arám*, a „keleten élő népek földje” felé. Az Úrral való találkozás új lelkierőt öntött belé. Biztos volt benne, hogy Isten meg fogja segíteni. Jákób jelleme azonban nem sokat változott. Ebből a fejezetből úgy ismerjük meg őt, mint aki tudott kezdeményezni, mert kritikát gyakorolni. Nem volt anyámasszony katonája! Történet: Amikor Jákób végre megérkezett a Paddam-Arámban levő Háránba, egy kutat látott a mezőn. Még fényes nappal volt. Csodálkozva vette észre, hogy három juhnyáj heverészik a kút mellett. Köszönt a pásztoroknak. „Hova valók vagytok, barátaim?” Amikor ők azt felelték, hogy hárániak, tüstént megkérdezte, hogy ismerik-e...

Tovább olvasom

25. Jákób menekülése

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Az Úr megmutatta szeretetét Jákób iránt. Ő megtartja ígéretét akkor is, ha gyermekei vétkeztek. * Jákób válaszolt Isten szeretetére. Előzmények: Jákób és Rebeka csalása, valamint Izsák áldása után Jákób elmenekült bátyja, Ézsau elől. Történet: Amikor megtudta, hogy kisebbik fia elmegy, Izsák magához hívatta. Megáldotta őt, és mint igazi pátriárka parancsokat adott neki. „Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül! Készülj, menj Paddan-Arámba*, anyád apjának, Betúélnak a házához, és ott végy feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a leányai közül!” A pogányoktól való elkülönülés mutatta, hogy mind Ábrahám, mind Izsák és Rebeka komolyan vették Istennek erre vonatkozó parancsát. Izsák isteni áldással bocsátotta el Jákóbot. Az áldás a szövetség örökösének szólt.* Szó szerint: „A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba...

Tovább olvasom

24. Izsák megáldja Jákóbot

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Aki ellene áll Isten akaratának, vétkezik. * Tetteinknek következménye van. Előzmények: Izsáknak és Rebekának két fia született: Ézsau és Jákób. Már évek óta Kánaán déli részén, Beérsebában laktak. Izsáknak nagy vagyona volt, de Rebekával együtt sokat szomorkodtak, mert Ézsau kánaáni lányokat vett feleségül. Történet: Izsák megöregedett, némelyek számítása szerint százharminchét éves volt már. Vak. Egy napon magához hívta idősebbik fiát, Ézsaut, a vadászt: „Lásd, én megöregedtem, nem tudom halálom napját. Most hát fogd a fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat! Azután készíts nekem jó falatokat, ahogyan én szeretem, és hozd be nekem, hogy egyem, és megáldjalak, mielőtt meghalok!” Izsák ezzel engedetlenné* vált Isten ígéretével szemben, aki azt mondta, hogy a nagyobbik (Ézsau) szolgál a kisebbiknek (Jákóbnak). Izsák felesége megtudta ezt az Ézsau számára oly nagyon nagy jelentőségű ígéretet....

Tovább olvasom

22. Izsák feleségül veszi Rebekát; Ábrahám halála

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten szövetsége Ábrahám számára szent. * Ábrahám szolgájának hűsége és hite elnyeri jutalmát. * Párválasztás – Isten akarata szerint. Előzmények: Sára meghalt, és a makpélai barlangba temették el. Közben eltelt néhány év, és a sátra még mindig üresen állt. Történet: Ábrahám már körülbelül 140 éves, élemedett korú ember volt, akit az Úr addig mindenben megáldott. Valami azonban nem hagyta nyugton: Izsák még nőtlen, holott már majdnem negyven éves. Abban az időben az volt a szokás, hogy az apa keresett feleséget a fia számára. Izsák esetében ez azonban nem tűnt könnyű feladatnak. Ábrahám tudta, hogy őt az Úr kiválasztotta a körülötte élő népek közül. Utódai különleges néppé válnak, mivel közülük származik majd a Messiás. Ezért Izsák felesége nem lehet a kánaáni népek közül való. Ábrahám arra a hírre gondolt, melyet évekkel ezelőtt, még Sára életében kapott...

Tovább olvasom