Pages Navigation Menu

25. Jákób menekülése

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Az Úr megmutatta szeretetét Jákób iránt. Ő megtartja ígéretét akkor is, ha gyermekei vétkeztek. * Jákób válaszolt Isten szeretetére. Előzmények: Jákób és Rebeka csalása, valamint Izsák áldása után Jákób elmenekült bátyja, Ézsau elől. Történet: Amikor megtudta, hogy kisebbik fia elmegy, Izsák magához hívatta. Megáldotta őt, és mint igazi pátriárka parancsokat adott neki. „Ne végy feleséget a kánaáni leányok közül! Készülj, menj Paddan-Arámba*, anyád apjának, Betúélnak a házához, és ott végy feleséget anyád bátyjának, Lábánnak a leányai közül!” A pogányoktól való elkülönülés mutatta, hogy mind Ábrahám, mind Izsák és Rebeka komolyan vették Istennek erre vonatkozó parancsát. Izsák isteni áldással bocsátotta el Jákóbot. Az áldás a szövetség örökösének szólt.* Szó szerint: „A mindenható Isten pedig áldjon meg, szaporítsa és sokasítsa meg utódaidat, hogy népek gyülekezetévé váljanak. Adja neked Ábrahám áldását, neked és utódaidnak veled együtt, hogy birtokba...

Tovább olvasom

24. Izsák megáldja Jákóbot

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Aki ellene áll Isten akaratának, vétkezik. * Tetteinknek következménye van. Előzmények: Izsáknak és Rebekának két fia született: Ézsau és Jákób. Már évek óta Kánaán déli részén, Beérsebában laktak. Izsáknak nagy vagyona volt, de Rebekával együtt sokat szomorkodtak, mert Ézsau kánaáni lányokat vett feleségül. Történet: Izsák megöregedett, némelyek számítása szerint százharminchét éves volt már. Vak. Egy napon magához hívta idősebbik fiát, Ézsaut, a vadászt: „Lásd, én megöregedtem, nem tudom halálom napját. Most hát fogd a fegyvereidet, tegzedet és íjadat, menj ki a mezőre, és lőj nekem valami vadat! Azután készíts nekem jó falatokat, ahogyan én szeretem, és hozd be nekem, hogy egyem, és megáldjalak, mielőtt meghalok!” Izsák ezzel engedetlenné* vált Isten ígéretével szemben, aki azt mondta, hogy a nagyobbik (Ézsau) szolgál a kisebbiknek (Jákóbnak). Izsák felesége megtudta ezt az Ézsau számára oly nagyon nagy jelentőségű ígéretet....

Tovább olvasom

22. Izsák feleségül veszi Rebekát; Ábrahám halála

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten szövetsége Ábrahám számára szent. * Ábrahám szolgájának hűsége és hite elnyeri jutalmát. * Párválasztás – Isten akarata szerint. Előzmények: Sára meghalt, és a makpélai barlangba temették el. Közben eltelt néhány év, és a sátra még mindig üresen állt. Történet: Ábrahám már körülbelül 140 éves, élemedett korú ember volt, akit az Úr addig mindenben megáldott. Valami azonban nem hagyta nyugton: Izsák még nőtlen, holott már majdnem negyven éves. Abban az időben az volt a szokás, hogy az apa keresett feleséget a fia számára. Izsák esetében ez azonban nem tűnt könnyű feladatnak. Ábrahám tudta, hogy őt az Úr kiválasztotta a körülötte élő népek közül. Utódai különleges néppé válnak, mivel közülük származik majd a Messiás. Ezért Izsák felesége nem lehet a kánaáni népek közül való. Ábrahám arra a hírre gondolt, melyet évekkel ezelőtt, még Sára életében kapott...

Tovább olvasom

20. Ábrahám áldozata a Mórijjá hegyén

2015. január 12. | Beküldő | Nincs hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten próbákat ad hitünk megerősítésére. Előzmények: Ábrahám és Sára gyermeke, Izsák végre meg­született. Hágárnak és Izmaelnek viszont el kellett a családot hagynia. Úgy gondolnánk, hogy Ábra­hám életében Izsák növekedése ezután már semmi gondot nem jelentett. Isten azonban készített valami mást is Ábrahám számára. Történet: Ábrahám* az ígéretek embere volt. Életének egyik legfontosabb ígérete is beteljesedhetett, született egy fia Sárától. Rajta keresztül tehát eljöhet a világ Megváltója. Egy éjjel Isten megszólította Ábrahámot. „Ábrahám!” Ő felelt: „Itt vagyok.” Ez a válasz mindig az engedelmesség kifejezése a Bibliában (lásd Sámuelnél, Ézsaiásnál stb.). Akkor az Úr a következő parancsot adta: „Fogd a fiadat, a te egyetlenedet, akit szeretsz, Izsákot*, és menj el Mórijjá* földjére, és áldozd fel ott égőáldozatul* az egyik hegyen, amelyet majd megmondok neked!” A parancs sokféle szempontból érthetetlen. Miért kell feláldozni, ha egyszer Istentől kapta, s...

Tovább olvasom

19. Izsák születése; Hágár és Izmael a pusztában

2015. január 12. | Beküldő | 2 hozzászólás
Kategória: 365 bibliai történet, Ószövetség
SZŰRŐK: , , , , , , , , , , ,
, ,

Üzenet – Téma: * Isten megtartja szavát és betölti szeretetét. Nem engedi megcsúfolni ígéreteit. * Formál magának egy kiválasztott népet, egy szent népet, amelyből a Messiás megszülethet. Előzmények: Ábrahám és Sára Gerárba költöztek. Hasonlóan elhallgatták, hogy házastársak, mint korábban Egyiptomban. Ahogy Abímelektől hazatértek, visszatért Ábrahám sátrába a béke. Ábrahám nem költözött tovább. Történet: Isten megtartotta ígéretét, Sára szülhetett egy fiút. Ez 25 évvel később történt, mint ahogy azt Isten Ábrahámnak először megígérte. Isten „meglátogatta” Sárát. Azt jelenti ez, hogy nem hagyta a keserűségben, és a meddőség átka alatt. Isten mindenható. Ő ezt is megteheti. Ezáltal lehetséges, hogy Ábrahám mégis nagy néppé legyen, ha csak egy gyermeke által is. Az előre megmondott időben megszületett Izsák (lásd 1Móz 18,14). Ábrahám 100, Sára 90 éves volt akkor. Így beszélt Sára: „Nevetségessé* tett engem az Isten, kinevet mindenki, aki csak hallja… Ki jósolta...

Tovább olvasom